2016년 9월 17일 토요일

초급 에스페란토 - 티보르 세켈리, 장정렬 (Elementa lernolibro de Esperanto laŭ la zagreba metodo, 1989)

https://drive.google.com/file/d/0BycM5nRsJLN_SUNHTnpwWDhPZ3M/view?usp=sharing


르는 굽 어l rtA. - 퍼l 른를 톨
Elementa lern。libr。de Esperanto lau la zagreba met 。d 。
티보르 세켈려 외 共著/ 장 정 렬 ll잃
머리말/enk。nduk。 ………………………---- ---- ----- --------------- ----- -------------- ------ ---- 4
본문 /l eci 。n 。j
1. AMIKO MARKO/친구 마르코 ………………----- --- --------------………………… 6
2. LA AMIKINO DE MARKO/마르코의 여자친구 …------- ---……--- --- --- ----------- 10
3. EN KAFEJO/다농뻐|서 ------------- ------ ------- -- ------------- -- --- - ---------- --- --------… 13
4. MIAJ LETEROJ/나의 펀지들 -- -------------------- --- ----…-------- --- ------- -- --------… 16
5. NOVA AUTO/새 자동차 ---------- ------ ---- -----………………… .....•..•.......•...•• 18
6. MAJA/마야 --- --- -- ----- ------ ------------ --- ---- ------ --- -- -- ---‘- --- -------- ---- ----‘ -- ---…- - 21
7. CIAM MALFRUE/항상 늦다가--------…-------------------------------- ------- --- -------… 23
8. MALBELA TAGO/우울한 날 ------- ---------------------------…--;----------- ------ ---- 25
9. PLANOJ PAI VETURADO/자동차여행 계획 …------- --……………………………27
10. FAMILIANOJ KUNVENAS/가족이 모인다 ---…………----- -------……………… 29
11 . LA SENTIMUL。/겁없는 사나이 ······ ·· ···· ·· ···· ······· ····· ······ ·····'-·· ········ ··· ··· 31
1·2. NOKTA PROMENO/한를풍의 산책---- - -------------- -- ------------ ------------------ --… 33
노래 /kanto1 ………………………………………· -------- --- ---- -------------- -----…………… 35
부록/aid on 。j
며 이책에서 쓰이지 않은 주요낱말들/Aid 。naj v。rt이 kaj esprim이 .................. 38
머 가장 자주 쓰이는 전치사들/
La plej 。ftaj prepozicioj, konjunkci이 kaj subjunkcioj …………- -…… ι. 40
띠 접사일람/Trarigardo de afiks。j -- --------- ----------- ---- ---- -- ----- ---------- ---------… 41
回상관사표/Tabelo de korelativoj ······· ··· ········· ··· ····· ··············· ··· ··· ···· ········ 42
回분사체겨I / Participa sistemo · · ·· · ·· ··· · ·· · ·· · .. .. ......... .... -------- --- --------- ------… 43
[El 효과적인 학습을 위한 길잡이 /Kiel daurigi? …-----·· ············ ··············· ·· ···· •···· 45
回에스페란토와 에스페란티스토/
Esperanto kaj geesperantistoj …---- ---- ---------- -- ------ -------- --- -- --------- -- ---- --- 46
멤 국어 -에스페란토 사전 -- ------------ ----- --…------------ ••••••••• •• •••• •·• ••• ••• ••••• •••• •• ·• 49
띠 Espe rant。-k。rea vortaro ---- --- --- --- --- ----------…---- --- ------ ---------------- ---- --- - 53
번역하고 나서 /tradukinte · ··· ··· ····· ···· ·········· ··· ·· ··· ···· ······ ··· ..... .. ..... ... ...... .. 57
머 리 말
이 교재 는 에스페란토를배우는 첫걸음으로서, 국제어 운동의 가장기본적인사상
올 알려는데그의의가있습니다. 이교재는강의실에서교사와함께쓸수있을뿐만
아니라 통신 강화를통해서도혼자학습할수 있으며, 국제강습에서도사용될 수 있습
니다.
이 교재의 학습체계는 현대적인 방식을 도입하여 만들어졌으며, 유고슬라비아를
비롯한여러나라에서 여러번의 실험강좌를거쳤습니다. 이 교재의 출판은저자들스
스로의 경험과, 많은 교사, 학생들의 경험 그리고 여러 학자들에 의해 제기된 선의의
칭찬과비판의 결정체이자종합입니다. 이 교재는벌써 다양한형태로다음과같은
나라와 도시에서 발간되었습니다. 즉 세르보-크로아트에서는 제 5 판까지 발행되
었고, 마케도니아, 슬로베니아, 독일, 프랑스, 이탈리아, 말타, 카탈루나와헝가리
에서는 제 1 판씩 발행되었으며, 다른 지역에서도 제 1 판올 준비하고 있습니다.
이 교재의 목적은가장자주쓰이는 500개의 어근(語根)을충심으갚회화력올기르
는데 있습니다. 이 어근들은 약 60,000개의 낱말들 가운데 일상생활에 많이 쓰이는
것올 컴퓨터로 분석하여 선택된 것입니다. 이것올 기반으로 더 능숙하게 언어구사를
하려연 먼저, 낱말올많이 익혀야되고, 둘째, 문장을강화해야하며, 끝으로복잡한
문장을 잘 구성하는데 노력해야 합니다. 특히 중둥교육올 받은 사람의 경우는 이미
많은낱말올알고 있으므로, 쉽고도유용한에스때란토를익히는데 어려움이별로없
올것입니다. 여기서 다루고었는낱말과문법은세계에스때란토협회가개최하는에
스패란토 초급과정시험을 통과할 수 있올 정도의 범위업니다.
모든 언어는 특정한 공동체의 문화를 나타내므로 에스페란토의 공동체는 국채어
운동 그 자체입니다. 이 언어를 배우연서부터 이 운동의 문화로서의 특색과 가치를
가장 잘 알게 될 것이며, 직접 피부로 느끼려면 「에스패란토-언어와 운동(국어판)」
이라는 소책자를 읽거나 에스패란토 단체 또는 클럽에 가입하면 됩니다.
끝으로 이 책이 지금과 같은 형태로 나오기까지 노력과조언을 아끼지 않은 모든 분
들께 감사드립니다.
에스페란토를 배울 의도로 이 머리말을 끝까지 임어주신 여러분께 성공올 기원하
며 전세계의 많은사람들, 책, 행사들을통해서 많은우정과만남을가꾸어 나가길 바
랍니다.
저 자 들
-4 -
EN KON DU KO
--4
il----
Tiu εi lernolibro ebligas al vi ekposedi Esperanton kaj ekkoni la plej
elementajn ideojn de la inovad。por la lnternacia Lingv。. Laii sia strukturo la
lernolibro aplikeblas en kursoj kun instruanto (-isto), en korespondaj kursoj
samkiel por memlernant。j . La libro estas uzebla ankaii en internaciaj kursoj.
La lingva parto de la lernolibr。·estis preparita helpe de novaj metodoj
kaj estis kontrolita eπ aro da eksperimentaj kurso j en J ugoslavio kaj en
eksterlando. Tiu ci eldono ·estas rezulto kaj sumo de spertoj de la aiitoroj mem,
de multaj instruistoj kaj lernantoj kaj bonintencaj laudoj au kritik。j fare de
pluraj sciencistoj kiuj okupi흥as pri simila laboro. En antauaj variajoj, la
lernolibro havis kvin kroatserbajn eldonojn, kaj p。unu eld。nojn en la
maked。na , slovena, germana, franca, itala, malta, kataluna, kirunda kaj
hungara, dum pretas por eldono en pluraj aliaj.
La lernolibro estas farita tie! ke surbaze de 500 plej oftaj radikoj oni
elekzercu la parolkapablon. La ofteco de vortoj estis k&nstat-ita per k。mputila
analizo de la εiutaga parolo ampleksanta Cirkau 60,000 vortojn. Plua lernado
prezentas nur plivastigon de la vorttrezoro kaj st i lpliriCig。n kaj akiradon de
lerteco en pli komplikaj sintaksaj frazkonstruoj ‘ Se oni konsideras ke sufice
multaj v。rtoj estas konataj al meze edukita homo, tio ankoraii plifaciligas la
akiron de tiu ci facila kaj utila lingvo. Aliflanke tiu εl vorto-kaj gramatikamplekso
prezentas la lingvan scion kiun Universala Esperanto-Asocio postulas
por a~iri ateston pri la baza A-grada kono de Esperant。.
Ciu lingvo estas ankaii portanto de kulturo de certa komunumo. La
parola komunumo de Esperanto estas la internacia Esperanto-movado. La
karakterizojn kaj valorojn de la kulturo de tiu ci m。vad。vi plej bone ekkdnos
enirante en 흥in , kaj la bazajn f빼t。jn kaj k。nojn vi akiros el libreto
“Esperanto-lingvo kaj movado” (nacilingve) au senpere, ali흥 ante al iu
Esperanto-societo aii klubo.
Ni dankas al ciu) kiuj per siaj klopodoj au konsiloj kontribuis al tio ke
tiu Ci lernolibro efektivigu en gia nuna formo.
Al vi kiuj finlegis tiun cienkondukon kun la intenco lerni Esperanton, ni
deziras sukceson kaj multajn amikecojn kaj renkonti홍ojn kun homoj, libroj kaj
okazajoj tra la tuta mondo.
La a디tα이
-5 -
AMIKO
CAM BRO
cu
DE
EN
ESTI
GI
H。TEL。
Ill
INSTRUI
JES
KAJ
Kl。
KIU
LA
LAB。RO
LERNI
LERNANTO
LI
LIBRO
LINGVO
Ml
NE
NI
NOM。
NUN
PAPERO
PATA。
RESPOND!
SEG。
SIDI
SKRIBI
SUR
SI
TABU]
VI
.친.. 구 。
-까, 인지
- 의, -로부터
-안에
이다
그것
호텔
그들
가르치다

그리고
무엇
누구, 어느것
그(판사)

배우다
강습생, 학생


언어

아니다
우리
이릉
지급
종이
아버 지
대답하다
의자
앉다
쓰다
-위에
二L 녀
탁자
당선
n
A:MIKO MARKO
Marko estas mia amiko. Li estas lernanto kaj
sportisto. Li nun sidas en cambro kaj lernas. Sur
tablo estas paperoj kaj libroj. 잉i estas skribotablo.
La libroj sur la tablo estas lernolibroj.
La patro kaj la patrino de mia amiko ne estas
en la cambro. Iii nun laboras. Lia patro estas
l_aboristo, Ii laboras en hotelo. La patriilo instruas.
:St estas mstrutstmo.
EKZERCOJ
@ 번역하고 답하시오/ tr ad빼U kaj respond
1. 당신의 여자친구가 누구입니까?
2. 당신의 여자친구 안나는 방안에서 지금 글쓰고
있습니까?
3. 당신 아버지의 친구는 호텔에서 일합니까?
4. 우리 방의 탁자 위에는 무엇이 있습니까?
5. 당신의 탁자 위에는 에스페란토 책이 있습니
까?
@ 문장을 완성하시오/ kompletigu la fraz이n
1. En la cambro estas
2. __ ___________ sidas sur sego.
3 . .Instruisto · . Laboristo
. Lernanto
4. Marko kaj lvo ξstas lernant _____ kaj sponist _____ .
5. La patro ______ Marko estas instruisto.
6. La se홍o estas en -~---- eambro.
7. La libro estas Ii
8. Mia nomo est
@ 번역하시오/ traduku
amikino, labortablo, esperantistino, instruisto, horelcambro,
enskribi, skribotablo, lingvisto, lernocambro.
-6 -
[흩 법
알 파 뱃 에스페란토 알파뱃은 ~8개의 문자로 구성된다.
a, b, c, ε,d, e, f, g, 홍, h, h, i, j, j, k, I, m, n, o, p, r, s, s, t, u, u, v, z. 이다.
발음을 하나하나 살펴보면 다음과 같다.
a : ‘낱낱이, 쌀쌀’의 〔아〕에 가캅다. 영어의 ‘ father ’
b : ‘곰보, 남비 ’의 유성음 사이의 님
c : [ ts], 영어의 ‘ Betsy’
c : [ tf], 영어의 ‘ church, chair’
d : ‘온도, 감도’의 c
e : ‘ 세상’에서 나오는 긴 /에 : /와 유사
f : 영어의 ‘ f。。tball ’
g : ‘인가, 공고’의 기
용 : [d3] ‘감자, 던지다’ 어 중의 .A
h : ‘하루, 허리’의 송, 영어의 ‘ hammer’
h : [x] ‘혹석동, 흙’의 송, 스코틀랜드어의 ‘ l。ch ’, 독어의 ‘ ach ’
i : ‘시 작’에 나오는 긴 〔이 ; 〕에 가깝다.
j : ‘야, 유’의 첫소리, 영어의 ‘ yes, yet ’
J : [ 3 ], 영어의 ‘ measure ’ -
k ;‘김, 김치’의 기
I : ‘흘 러, 달라’의 근근
m: ‘마, 모’의 口
n : ‘문, 눈’의 끝소리 L
o: ‘도사, 효자 ’ 의 긴 〔오 : 〕에 가깝다.
p :‘불, 비’의 l::l
r : ‘노래, 보리’의 2, 이태리어·스페인어·러시아어의 굴림소리 r
과같다.
s ;‘사람, 소’의 人
s : [ f ] ‘쉽다’의 人
t : ‘ 달, 돌’의 c
u: ‘두개, 주문’의 긴 〔우 ; 〕에 가깝다.
ti : [ w ] 영어의 ‘ wet ’
y : 영어·붙어·이태리어의 v, 독어 의 w
z : ‘감사합니다’를 빨리 발음할 때 人이 대 체로 〔z 〕로 난다.
〔주의 1〕 aj·ej· 이 ·uj· au·eu 등은 아이·에이·오이·우이·아우·에
우로 읽으며 , ja · je · ji · jo· ju ·ua · un1。등은 야 · 예·이 · .요·유 · 와
·워I]· 워에 가깝게 발음된 다 ! 역자주
〔주의 2〕 예를 들연 애 스페 란토의 k 의 경우우리말은/「/끼/격/
세음가로나타나나, 인도유럽어족에서는한음가로취급한다. t.
p도 동일하다.(역자주 )
-7
• GRAMATIKO
모든 낱말은 위에서 말한대로 하나하나 정확하게 발음된다.
예 ) AMIKO= 아-미-코, CAMERO= 참-브로, GI= 지---
한 음절 이상의 낱말들은 언제나 뒤에서 두번째 음절에 강세를 둔다.
예 ) te-le-Fo-no( 탤-레-포-노), ra-Di-이라-디-오), KAJ( 카이 ),
a-Mi-k。( 아-미-코), Es-tas( 때스-타스).
주의 : AN-kaii(kaii가 한음절로 되기 때문에 ‘안’에 강세)
historio ( hi-sto-Ri-o, 히-스토-리-오)와 같은 낱말에 주의해야 된
다.
강 서|
ti
ki


녀 뎌 」

부정관사는 없고 정관사 “LA(= 그)”만 었다. 성, 수, 격에 따라 변하
지 않는다.
La amiko= 그 친구: amiko= 친구
la laboro= 그 일 : lab。ro= 일
관 사
mi='-l-, vi= 당신(너), Ii= 그(남자), si= 그녀 힘=그것 ni= 우리, iii
=그들. vi는 단수·복수의 형태가 같다.-대명삭 Ii, si, 용i는 영어의
‘ he, she, it, 과 같은 방식으로 쓰인다.
인칭대명사
소유대영사는 대명사의 형태에 -A를 더하면 된다.
MIA= 나의, VIA= 당신의, LIA= 그의, SIA= 그녀의, GIA= 그것의,
NIA= 우리의, ILIA= 그들의
소유대명사
모든명사는 -0로끝나고문법적 성은없다. 여성형은접미사 -in-올
써서 나타낸다.
ta bl-。=탁자, lemant-。=학).~( 남성),
며 사
‘그
lernantin-o= 학).» ( 여 성 )
수는 -J로 끝난다.
명사와 형용사도 이와같은 어미를 취한다.
예 ) tabl-o-j= 탁자들, lemant-o-j= 학생 들, viaj lemant。j= 당신의 학
생들
-“「‘
!i!.
-「
1. 동사의 부정형은 -I로 끝난다.
예) lem-i= 배우다. lab。r-i= 일하다. est-i= 이다.
2. 동사의 현재형은 -AS로 끝난다.
이는 모든 인칭과 수에서도 같은 형태를 취한다.
MI SIDAS= 나는 앉아 있다. VI SIDAS= 당신은 앉아 있다.
LI SIDAS= 그는 앉아 었다. NI SIDAS= 우리는 앉아 있다.
!LI SIDAS= 그들은 앉아 있다.
-8 -


-

〔댐 」
GRAMATIKO
‘이다’동사
cu
KIU
접미사 ‘ -IST-’
접미사 ‘-IN-’
긍정을 나타내는
부사
부정을 나타내는
부사
‘이다’통사는에스페란토로 ESTI 이다. 이 통사의 시제도다른모든
동사들의 어미형태와 동일하다.
MI ESTAS=내가 있다. VI ESTAS= 당신이 있다. LI, SI, GI
EST AS= 그(남자), 그녀, 그것이 었다. NIESTAS= 우리가 있다.
ILI ESTAS= 그들이 있다.MARKO ESTASLERNANTO= 마르코
는 학생이다.
의문을 나타내는 부사로 네/아니오 라는 대답을 유도한다.
CU VI SIDAS= 당신은 앉아 었습니까 ?
εu VI SKRIBAS= 당신은 쓰고 있습니까? 당신은 씁니까?
의문을 나타내며 인칭대명사(누구)와 형용사(어느)의 역할을 한다.
KIU VI EST AS ? =당신은 누구십니까? KIU INSTRUISTO
SIDAS? =어느 선생님이 앉아 있습니까?
어떤 활동에 정기적인 관계를 맺고 있는 사람올 칭할 때 쓰언다.
INSTRU-IST -0= 교사, HOTEL-IS:r ..,.Q 큰호텔경영자, ESPERANT-
IST-0= 에스패 란티스토
명사의 여성형을 만든다.
PATR-0= 아버지, PATR-IN-0= 어 머니, LERNANT-0= 남학
생, LERNANT-IN-0= 여학생, INSTRU-IST-0= 남자교사, INSTRU-
IST-IN-0= 여 교사
JES는 “예스”로 읽고, 뜻은 ‘예, 그렇습니다’이다.
NE는 “아니오”(“예”의 반대)와 ‘∼이 아니다’의 경우에 쓰인다.
Q
/
|새낱말 NOVAJ VORTOJ
AL ∼에게
AMI 사랑하다
ANKAU 역시, -도
ANKORAU 여전히, 아직
BELA 아름답다
BONA 좋다
B。NVOLU 기꺼이
DAN KON 감사합나다
DEMAN DI 묻다
DIRI 말하다,이야기하다
D。NI 주다
FACILA 쉽 다
FARI 만들다, 하다
FRATO 형제
GRANDA 크다, 위대하다
HAVI 가지다
HEJMO 가정, 집
IRI 가다
JEN 여기 -이 있다
JUNA 젊다
KAF。커피
KE ∼라는 것(접속사)
KIA 어떤(종류의)
KUN 함께
KUIRI 요리하다
LEGI 얽다
M。N。돈
NOVA 새플다
NUR 다만, 단지
。KULO 눈(§)
PAR。LI 말하다
p。VI 할수 있다
PRI -관하여,관련하여
RIGARDI 쳐다보다
SALUTON 안녕하세요
SE 만약
SEO 그러나
SATI 좋아하다
TRE 아주, 깨우
TRIN Ki 마시다
VARMA 따뜻하다
VENI 오다
VIOi 보다
VOLi 원하다
~
녕,‘‘「-------
LA AMIKINO DE MARKO
Marko havas amikinon. Sia nomo estas Ana. Si
estas juna kaj bela. Ana kaj Marko estas geamikoj ..
Ana venis al la hejmo de Marko.
-Bonvolu eniri, amikino. -
-Saluton Marko. Kion vi faras?
-Saluton. Mi legis, sed nun mi volas paroli kun vi.
-Cu vi havas bonan libron?
-Jes mi havas. Mi satas legi nur bonajn librojn. Cu
vi volas trinki kafon?
-Jes. Cu viaj gepatroj kaj gefratoj estas en via
hejmo?
-Ne; Jen la kafo; gi estas ankorau varma. Mi nun
kuids 힘n.
-Dankon. Mi povas trinki ankau malvarman
kafon.
Marko rigardis la bela)n . okulojn de Ana. Mi
vidas ke Ii amas sin.
EKZERCOJ
@ 번역하고 답하시오/ traduku kaj respondu
1. 당신의 옛 집은 어떠하였습니까?
2. 당신은 어느 책들을 얽었으며, 그것들은 좋았습
니까 ?
3. 안나와 마르코는 마르코의 작은 방에서 무엇을
했습니까?
4. 당신은 사랑에 대한 책들을 읽기 좋아합니까?
5. 누가 당신과 함께 당신의 집으로 갈 것입니까?
6. 당신의 여자친구의 눈은 어떠합니까?
@ 문장을 완성하시오/ kom이etigu la fraz이n
1. Marko havas amik __ ___ kaj amikin ___ . Iii estas ·--
___ amikoj.
2. Li kuiras kaf ___ ___ kaj iii trinkas 횡--- en nia hejmo.
3. Iii iras la hotelo.
4. Si vidas Marko amas si
5. Iii havas facil lernolibroj ___ .
- IO -
@ 번역하시오/ traduku
eniri, enhavo, kunsido, malbona, kunveno, malfacila,
maljuna, gepatroj, alveni, bonvena, gefratoj, trinkmono,
neesperantisto, malaini, kunlabori, geparolistoj.
많펀프
형 용 사

과거시제
DI 래시제
GRAMATIKO
형용사 어미는 -A 이다.
예 ) BEL-A= 아름답다, granda frato= 큰 형, malgranda fratino= 작
은 여동생
에스페란토 명사는 주격과 목적격을 갖는다. 목적격은 타통사의 목적
(동사의 행위에 영향올 받는 사람이나 사물)올 나타낼 때 쓰인다.
Kiu-N mi vidas? =나는 누구를 봅니까 ? Mi vidas amik。-N= 나는 친
구를 봅니다. ‘ ESTI ’동사 뒤에는 목적격을 쓰지 않는다.
형용사는격이나수에 있어 수식하는명사와일치한다. 명사와마찬가
지로 형용사도 복수에는 어미 -]를, 목적격에는 -N올 불인다.
1. Vi estas b。n-a amiko= 당신은 좋은 친구입니다.
2. Vi estas b。n-a-j amik-o-j= 당신들용 좋은 친구들입니 다.
3. Vi havas bon-a-n 때ik-o-n= 당신은 좋은 친구를 가지고 있습니
다.
4. Vi havas bon-a-j-n amik-o-j-n= 당신은 좋은 친구들올 가지고 있습
니다.
내 형의 책들=La libroj de mia frato의 경우처 럽 소유격은 전치 At
‘ DE ’로써 표현한다.
동사의 과거시제의 어미는 -IS 이다.
MI HAVIS= 나는 가졌습니다.
LI MANGIS= 그는 먹었습니다.
VI FARIS= 당신이 했습니다.
MI HAVAS MONON= 나는 돈을 가지고 있습니다.
AL KIU VI DONIS LA MONON ? =당신은누구에게 그돈올주었습
니까?
MI DONIS LA MONON AL MIA FRATINO= 나는 그 돈을 나의 여.
동생에게 주었습니다.
동사 ‘ HAVI ’와 ‘ FARI ’는 조동사로 쓰이지 않는다.
미래시제의 어미는 -OS 이다.
MI MANGOS= 나는 먹을 것입니다.
ILi MANGOS= 그들은 먹을 것업니다.
- I I -
------
a j
• 펀변--
II I
명사절을이끈다. 영어의 ‘ that ’와의 차이점은 (l)KE는생략할수없
다. (2) ‘ KE ’앞에 쉽표(,)를 보통 쓴다.
Vi vidas, ke mi man홍as= 당신은 내가 먹고 있는 것올 봅니다.
Li diras ke Ii iros= 그는 갈 것이라고 말합니다.
접속사 KE
어떤 낱말의 의미를 정반대로 바꾼다.
BONA= 좋다 : MAL-BONA= 나쁘다.
GRANDA= 크다 : MAL-GRANDA= 적다, 작다.
BELA= 아름답다 : MAL-BELA= 추하다.
접두사 MAL-
남녀 양성올 다 나타낸다.
예 ) GE-FRAT-OJ( 형제자매 ) : GE-PATR- OJ( 부모)
접두사 GEb
。nvolu= 좋으실대로, 청컨대
dankon= 감사합니 다.
saluton= 안영하세요.
겸손한표현
문장구성에 있어 보통 낱말의 배열은 주어 1동사二목적어 순이다. 그
렇지만 목적어는 항상 목적격어미 ~N가 붙어 있어, 문장속에서 어느
위치에 있더라도 어느 것이 주어인지, 어느 것이 목적어인지 쉽게 구
분할수 있다.
Mi legas libron. = 나는 책을 읽습니다.
Libron tni legas.= 책을 나는 원습니다.
낱말배열
KIO는 문장의 주어로서 “무엇”을 뜻한다.
KIO EST AS TIO? =저것은 무엇입니까?
KIO EST AS SUR LA TABLO? =탁자 위에 는 무엇이 있습니 까 ?
‘무엇 ’ 이 통사의 목적어가 될 때는 ‘ KION ’으로 쓴다.
KION VI F ARAS? =당신은 무엇을 합니까 ?
KION SI DIRIS? =그녀는 무엇 올 말했습니까 ?
- 12 -
KIO,KION
새 낱말
NOVAJ VORTOJ
ALIA 다른
AFERO 사건·일·사무
ANT AU ∼앞에. -에 앞서
AU "E ;o-,
CENT 백(!()())
DENOVE 다사
DI NARO 디나르{유고 화껴단위 l
FINE 결국
FIN。-kι
FORT A 강하다
G。JA 기쁘다
H。오!(감탄사 l
KANTI 노래하다
KELNERO 종업원
KIE 어디(에)
KIEL 어떻게
K。MPRENI 이해하다
KUK。과자
LONGE 길게,오랫동안
LOKO x。ι까{、
MANGI 억다
MULTE 많이
NU 그런데(감탄사)
OKAZI 일어나다
PER -로써,
-올 수단으로 하여
p。ST -뒤에
p。RTI 운반하다
RAPIDA 빠르다
RICA 부유하다
SCll 일다(사실 망엉을)
SEN ∼없이
SERCI 찾다
STRATO 거리
SU FICA 충분하다‘ 충만하다
SUKO 즙
TAGO 날 (El!
TRA -동하여
UNU 일( l )
VIZAG。얻콜
voco 목소리
8)
EN KAFEJO
Ana kaj Marko longe parolis antau la lernejo.
Poste ili 흥oje iris tra la strato. Estis varma tago. Iii
vidis kafejon kaj en 흥i kukojn.
-Ni eniru kaj man흥u-diris Marko.
-Cu vi havas sufican monon?
-Kompreneble, mi havas cent dinarojn.
-Ho, vi estas rica!
La kelnero alportis multajn kukojn. Iii mangis
kaj post la mango la kelnero denove venis. _
Marko sercis en unu loko ··· sercis en aha ·- ·
Lia viza흥o es~is malgoja. Fine Ii diris per malforta
voeo: -Mi ne havas monon.
Kio okazis poste? Cu vi s이as?
| 연 습 _ _ EKZERCOJ
@ 번역하고 답하시오/ traduku kaj respondu
1. 큰호텔에 있는종업원들은많은언어들을이해
합니까?
2. 당신은 안나가 ‘가난한 남자와 아름다운 아가
씨’에 관한 새 노래를 좋아한다는 것을 아십니
까?
3 . 당신은 큰 탁자를 옮기고 있는 노인과 젊은이를
어디서 보았습니까?
4 - 당신이 형제자매 없이 우리에게 되돌아 왔다는
것은 어떻게 된 일입니까 ?
5 - 당신은 에스페란토를 새 교재의 도웅으로 아주
빨리 배울수있습니까, 아니면그것은여전히 당
신에게 어렵 습니까 ?
@ 문장을 완성하시오/ kornpletigu la fraz이n
I. Mia amiko skribas mult
2. Bela knabino estas be! 。-
3. Ni havas multa bela afero
4. Ni lernas en lern ___ ___ 。l。n g___ .
5. Miaj ______ patroj man 흥as en mang __ _
6. La kul‘o estas man흥 ________ a.
- I 3 -
•. .,‘ 、’ ‘ . 、,$:• ‘
‘ι
‘ - ‘
@ 번역하시오/ traduku
'LC그r
¥
antaucambro, malamiko, malantau, maljunulino,
antauvidi, malrapida, trarigardi, gejunuloj, alponi,
belulo, junulo, trinkejo, malmulte, finfine, m쇠더cu lo,
tagmango, tralegi, malnoγa, laborejo, travidebla,
trinkebla.

사 부사는 어미 -E로서 끝난다.
예 ) BELE= 아름답게 : FORTE= 강하게 . Rapid.A auto= 빠른 자동
차 : veturi rapidE= 빨리 달리 다.
전치사 PER는 ‘-을 수단으로 하여’, ‘ ∼을 이용하여’라는 뜻을 가지고 있
PER와 KUN 다.
Mangi per kulero= 숨가락으로 먹다.
Si kantis per tre bela voeo= 그녀는 아주 아름다운 목소리로 노래 했습 '
니다.
‘ KUN ’은 ‘∼와 함째’라는 의미로 쓰인다.
Mi iris kun amikino. =나는 여자친구와 함께 갔습니다.
Li parolis kun via patro. =그는 당신의 아버 지 와 함께 이야기했습니
다.
전치사 POST POST “∼뒤에(시간)”를 의미한다. Li venis p。st mi= 그는 내 뒤에
왔습니다(내가 온 뒤에). : POST du horoj= 두시간이 지나서, Mi
venos post tri horoj= 나는 세시 간 지 나서 돌아올 것 입니 다. POSTE
=나중에, 전치사 MALANTAψ= 뒤 (공간), Li venis malantall mi=
그는 내 뒤에서 왔습니다. (걷거나, 차를 타고) 이 낱말의 강세는
malANTau에 었다.
접미사-UL- 어떤 성질에 의해 특정지워지는 사람올 나타낼 때 쓰인다.
grand-ul-o= 거인 : m허bon-ul -o= 나쁜 사람 : bel -ul-in-o= 아릅다운 여
자, 미언.
접미사-EJ- 어떤 일이 규칙적으로 일어나는 장소를 말한다. lem-ej-o = 학교(배웅
의 장소) : kuir-ej-o= 부엌(요리하는 곳; kuiri= 요리하다.)hundo= 개
: hund-ej-o= 개 집도 가능하다.
- 14 -


댈-련 GRAMATIKO
접미사-EBL- 수동의 가능올 나타내고, 영어의 ‘ -able, -ible ’에 대웅된다.
port-ebl-a= 운반할 수 있는 : vid-ebl-a= 볼 수 있는 : ebl-e= 아마도
: kornpren-eble= 물론, 당연히.
동사의 명령 동사의 명령어미는 -U 이다.
mang-u ! =먹으시오. iru ! =가시오. Ii !emu! =그가 배우도록 하
시오. ni vidu ! =우리 봅시다 퉁의 경우처럼 주어와 함께 쓰일 수도
있다.
”/
i률
MIAJ LETEROJ
Marko skribis al mi belan leteron. <'.'ii estas vera
amletero. En la letero estis ankau lia foto.
Kiam mi revenis el · la lernejo, mi volis 흥in
denove legi. Mi rapide eniris en mian 삶mbron. Tie
staris mia fratino Vera antau 1!1ia tablo kaj legis
mian leteron. En sia mano estis ankau la foto.
Mi diris kolere:
-Kion vi faras tie? Ne legu leterojn de aliaj!
Mia fratino fari흥is ruga. La foto falis el sia
mano sur la tablon kaj la letero falis ankau. Si diris:
-Pardonu … mi sercis mian libron …
-Sed vi bone scias ke viaj libroj ne estas sur mia
tablo. Ankau ne en mia cambro! Redonu la leteron
al mi.
Si ricevis bonan Iecionon: si ne plu Iegos
leterojn de aliaj.
Ankau mi ricevis lecionon: mi devas bone
fermi la pordon de mia eambro.
-·‘EKZERCOJ
t::I
번역하고 답하시오/ traduku kaj resp。ndu
언제 내가 당신올 다시 만날 수 있습니까 ?
당신은 얼마동안 국제어를 배웠습니까?
사진 이 들어있는 당신의 새 책 은 어디에 있습니
까?
당선 은 점 심식사 뒤 어디로 갈 것 입니까? ‘
만약어떤사람이 당신의 많은돈을 빼앗아간다
연 당신 은 얼마동안 화를 냉니까?
@
1. Ana kaj Marko iris ____ _____ la strato.
2. Iii venis ____ __ kafejo, iris __ ___ _ tablo kaj vidis la
patro ___ sidi _________ sego.
3. i\na metis kukojn sur seg ___ .
4. Si ____ __ metis poste la kukojn sur la tab! _____ .
문장을 완성하시오/ kompletigu la fraz이n
@ 번역하시오/ traduku
enfali, ellabori, scivola, trilingva, reiri, enmeti, dektaga,
elpreni, malfermi~ eldoni, eldonisto,_ interalie,
interparoli, ceesti, revidi, reveni, internacia, piediri.
- 16 -
L펀
@
--
-
--n ιnJ
4 .
5 .
듣다
- 에 ( 서 )
십 (1이
해 야 한다
。]( 2 )
-로부터
떨어지 다
-가되다
닫다
사진
-사이 에
머리
언채
어디로
얼마만큼
분노하다
사( 4 )
오 ( 5)
마지막의
학과,교훈
편지

두다
천 (1 , αXl)
보여 주다
구( 9)
팔( 8)
일반사 함( 대 영 사 )
용서하다
좀-더
쥐다
받다
。L 。t
‘」「
육( 6)
젤( 7)
.~L 자신의
그자체의
외릎 다.
서다
:i:-;:,
X'. 요하다. 평화륨다
삭| 3)
진섣되다
AUDI
CE
DEK
DEVI
DU
EL
FALi
FARIGI
FERMI
FOTO
INTER
KAP。
KIAM
KIEN
KIOM
KO LERI
KVAR
KVIN
LAST A
LECIONO
LETERO
MAN。
MET!
MIL
M。NTRI
NAU
OK
ONI
PARO。NI
PIED。
PLU
p。RD。
PREN!
RICEVI
SE
SES
SEP
SIA
s。LA
STAR!
TIE
TRANKVILA
TRI
VERA
G뼈ATIKO I
F “
一「
사 수사에 대한 설명은 39페이지를 보면 된다. 더 높은 숫자들은 기본수
사를 조합하여 만든다.
샌황· - ‘ , ~~=;mil d1:1~cent, tri-dek . ~k .
*성S!i,"、 )~3. 837(153 837 또는 153. 837) =.cent kvin-dek tri-mil 。k-cent tri-dek
;.t. “ . - sep
덧셉 : 8 + .3- ,= 11 ok plus tri estas dek unu
멜셈 : 15- 6 = 9 dek kvin minus · ses estas nail.
움직임의 방흔t을
나타내는 목적격

f !· -
-
~, -
.대명사 ONI
·재귀대영사 SI
접두사 RE-
에스페란토 전치사뒤에는 보통 주격이 동반된다.
post mi= 내 뒤에, ’ sen si= 그녀없이, en domo= 집 안에서
그러나 장소를 나타내는 전치사들은 웅직임의 방향을 나타내는 경우
목적격을 쓴다.
-Mi iras en la d。mon. =나는 집으로 갑니다.
(비교 : Hi man홍as en la domo. =그들은 집에서 먹고 있습니다. )
La kato saltis sur la · tab!。n.= 고양이가 탁자위로 뛰어 올랐습니다.
La kato saltis sur la t<tblo. =고양이가 탁자위에서 뛰었습니다.
ONI는 ?일반 사람”올 나타낸다 . .
Oni man홍as. =사람들이 먹고 있습니다‘
Oni sidas. = 사랍들이 앉아 있습니 다.
대명사 SI (목적격은 SIN) 는 절의 주어를 반복해서 언급할 때 쓴다.
Li lavas sin. =그는 스스로 씻었습니다.
Si rigardas sin. =그녀는 자신을 쳐다봅니다.
Iii kanta5 al si. =그들은 자신들에게 노래합니다.
SI는 제 3 인칭 주어를 언급할 때 쓰이지만, 문장의 주어로는 사용되지
않는다.
비교하라.
Mi rigardas min. =나는 나를 쳐 다봅니 다.
Iii 디gardas sin.= 그들은 그 자신을 쳐다봅니다.
이는 ‘다시, 두번째로 되돌아 옴’을 나타낸다.
revidi= 다시 보다, red。ni= 되돌려 주다, remeti= 제자리에 다시 놓
다.
η
를i
----‘‘
•• ,.‘““
••‘-- --
----‘
n
빼 。빼

π
E
S
T
D
R
R
R
-야-찌찌 .마
mw
야---디
OUM
eoz,。
F。RGESI
HELPI
H。RO
JAM
JAR。
KIAL
KOMENCI
K。ST1
M。NATO
MULTEKOSTA
OL
PLACI
PLEJ
PL ENA
PLI
SENOI
SINJOR。
TEMPO
VENDI
VETURI
VIVI
사다
경쟁하다
자동차
후회하다
관료
확실히
왜냐하연
이(젓,곳}옹 나타내는
부사(문볍참조)
-동안애
남편
잊다
톱다
시간, 시각
벌써
해{年)

시작하다
"]용을 치루다

값에싹다
-보다
마옴애 틀다
가장
가득하다
더 욱
보내다
-써(냥성 l
시 간
팔다
(닫 껏올)타고 가다
l 자동차. 빼 .기 i~
로)'~다
살다
NOVA AUTO
Sinjoro Rapid, amiko de Marko, enins vendejon
de autoj. Tie Ii vidas belan sinjorinon kiu placas
al Ii. Vendisto venas al Ii. Sinjoro Rapid demandas:
-K.iu auto estas la .plej bona?
-Tiu ci estas la pleJ bona __ el ciuJ.
-Cu gi estas rapida?
-(;i estas pli rapida 이 aliaj.
-Cu 흐i estas ankau forta?
-Ho jes, 흥i estas tre forta.
-Certe gi estas multekosta?
-Kompreneble, 흥i estas la plej multekosta 리 ciuj.
-Dankon, bedaurinde mi ne acetos novan auton,
car mia malnova auto estas la plej mal multekosta
el ciuj. Mi ankorau veturos per 휠·
Oum Ii tion diris, Ii denove ngardis la belan
sinjorinon. Sed la vendisto diris:
-Estos pli bone ke vi ne rig:vdu tiun ci sinjorinon.
Ankau si estas tre multekosta. Mi scias, eaniii estas η ‘
sia edzo.
| 연 습 EKZERCOJ J
@ 번역하고 답하시오/ traduku kaj respondu
1. 누군가가 즐겁게 노래부르고 있는 동안에 당신
은 조용히 배울 수 있습니까?
2. 우리가언제, 어디서 다시 만날지 누가압니까?
3. 지금 몇시입니까?
4. 누가 당신에게 오래된 집의 문을 여는데 도와주
었습니까?
5. 왜 당신은 내 말올 들올 시간이 없습니까?
@ 문장을 완성하시오/ kom미etigu la 때Z이n
1. Dankon, sinjoro. Nedank ___ _
2. Horo estas mallonga, tago estas __ ______ longa,
monato estas _____ ------------ longa.
3. Mi legas pli multajn librojn ______ mia amiko.
4. Mi sendis al mia amiko longajn leterojn, --------- Ii
estis en Tokio.
5. La libro estas leg_
- 18 -
@ 번역하시오/ traduku
ridegi, tranokto, foriri, forlasi, ekd.e, fonnan힘, forpreni,
knabineto, laudire, laueble, sagulo, ekscii, postkarto,
diableto, senutila, elkuri, ekami, 힘snuna.
년련
상판사표
비교의 정도
GRAMATIKO l
42 페이지에 있는 표를 참조하고, 이것이 어떻게 논리적으로 되어 있는
지를 보라. 이 표속에 있는 45개의 낱말들 각각의 의미는 제 1 요소의
의미와제 2 요소의 의미를포함하고있어 추측이 가능하다. 특히 다음
을 기억하라.
ci。=모든 사물, εm= 각각, 모두, 누구나, Ciuj= 모두(들), Ciam= 언
제나, iom= 조금, 어느정도, 다소.
이 표에서 일단의 낱말들은복수어미 -J와목적격어미 -N를취할수
있다. 복수어미 -J는끝이 -u와 -a로되는경우에, 목적격어미 -N은
끝이 -o, -u, -a와 -e로 되는 경우 붙일 수 있다.
Kio= 무엇, kion= 무엇을 Kion vi man흥as? Kukon mi man흥as.
Kiu= 누구(단수), 어느 것 : kiun= 누구를, 어느 것을 : kiuj= 누구
들, 어느 것들 : kiujn= 누구들을, 어느 ·것들율.
Kia estas la vetero ? = 날씨 가 어 떻습니 까 ?
Kian aiiton vi _havas? =당신은 어 떤 종류의 자동차를 강고 있습니
까?
Kiaj estas siaj leteroj? =그녀 의 편지 들은 어 떻습니 까 ?
Kiajn f。tojn vi faris? =당신은 어떤 사진들을 찍었습니까?
Kie= 어디에 : kien= 어디로.
Kie mi estas ? =나는 어디에 있습니까? Kien vi ir잃? =당신은 어디
로 갑니까?
Al kiu= 누구에게 : kun kiu= 누구와 함께 ; 떠 tiu= 그 사람에게 ;
inter tiuj= 그들 사이에
비교급은 PLI( 더)로 나타낸다. : pli bona= 더 좋다 : pli granda= 더
크다.최상급은 PLEJ( 가장)로 나타낸다.
plej bona= 가장 좋다. plej granda= 가장 크다. “∼보다”는 OL로 표
현된다.
pli bona 이 vi= 당신보다더 좋다, la plej bona el εmj= 이 모든 것들 중
에서 가장 좋다. 최상급의 ‘∼중에서’는 EL로 표현한다.
PLI 와 PLEJ는 부사와 같이 쓰이 기도 한다. pli rapide = 더 빨리 : plei
rapide= 가장 빨리
- 19 -

」.
문 법 G뻐MATIKO l ;I
J?UM은 전치사(∼하는 동안)와 접속사(“∼하는 반면에”) 두 기능올 遭
가지고 있다. 續
Li sidas dum la mango= 먹올 동안에 그는 앉아 있습니다. 쇄
Si skribas dum Ii legas= 그가 읽고 있는 반연에, 그녀는 쓰고 있습니 훨
다· 흥
OUM
Cl 부사 CI는 TI 상관사에 함께 사용되어 -가까웅올 나타낸다.
비교하라 : tiu= 그것 : tiu ei 또는 εi 디u= 이것
tie= 그곳 : tie εi 또는 Ci tie= 이곳
접미사 -IND- ‘∼할 만한 가치가 있는’을 의미한다.
AψSKULT-IND-A= 들어볼 가치가 있다.
LEG-IND-A= 읽어볼 가치가 있다.
BEDAηR-IND-E= 애석하게도
NE-DANK-IND-E= 천만의 말씀입니다(DANK ON에 대한 겸손한 대
답)
-협회판매도서안내-
‘.g
·?
••
,g---n-- ‘----ι 영 *i a·앤i··”·----써 --Jg--- 」·”.,--xιi4 ’’
한국에스페란토 협회에서는 다음과 같은 분야의 에스페란토 책자들을 판매하오년 관심있
는 분들은 협희 (T. ( 02) 734 - 6222‘ {02) 737 "'."'" 6694) 로 연락하시연 판매또서 목록을
받을 수 었습디다. (1989. 7 월 말 현재)
1. 사 전 : 「에스페란토-한국어 사전」, 「국어-에스페란토 사전」등 4 종류
2. 초급교재 : 「에스페란토 교본」퉁 독습서, 테이프가 있는 교재 둥 14종류
3. 회화 • 숙어 : 「국제어 에스페란토회화」, 「Provu en Eperanto」등 11종류
4. 초 급 독 본 : 「Karlo」, 「Ekzercoj 」등 12종류
5. 어 학 ; 「국제 어 에 스페 란토」 (제 1 서) 「Li멍vistikaj aspektoj de Esperanto」등
4 종류
6 . 문 학: 「어린 왕자」, 「동물농장」, 「백설공주」, 「춘향」, 「Tra la Kamparo」등 희곡,
소설, 동화, 시 등 26종류
7. 역사 • 전기 ; 「에스페 란토의 역사」, 「자벤호프의 생애」 동 7 종류
8 . 오락 • 기타 ; 「국제 청년 대회를 어떻게 조직할 것인가」 둥 노래 테이프, 100주년 기념
엽서, 셔츠「시험문제집」 등 10종류 등 총 88종류
그리고 희귀도서나 신청도서는 여러 통로를 통해 구해드립니다.
- 20 -
4 j
|새 낱말 | NOVAJ VORTOJ I
ALTA 높다,크다.(키가)
BEZ ON I 필요하다
DEZIRI 바라다
DOKT。R。박사
ESPER I 희망하다
FAMILI。가족, 가정
FARTI 지내다
FALIG’ 떨어지게 하다
FOJO 번, 경우
HIERAU 어제
H。DIAU 오늘
INFANO 아이
JE 고정원 의미가없는
전치사(문엉참조)
KARA 귀하다
LAND。나라
L。GI 거주하다
MA TENO 아침
M。Kl 비웃다
MORGAU 내일
NECESA 필요하다
PENSI 생각하다
PETI 요청하다
p。R 위하여
PROKSIME 가까이
RESTI 냥다
RIMAR Kl 주옥하다
SANA 건강하다
SEMAJN。(한 )주간
SUB 아래
TEO 사(茶)
TERURA 잔인하다
TUTA 전부의
UTILA 유용하다
VESPER。저녁
VESTI 옷입다
VOKI 부르다
ZORGI 뜰보다, 주의하다
(Jj
MAJA
Maja estas beleta junulino. Ciuj siaj geamikoj
amas sin. Antau tri tagoj malbono okazis: sur
strato auto falieis sin.
Si Maja malsaiii흥is kaj havas altan temperaturon:
ia patrino diris ke si devas resti hejme. -Morgau si
vokos doktoron.
La doktoro venis je la_ nail.a horo por helpi al
Ma1a.
-Diru “A” montru viajn manojn montru viajn
piedojn malvestu viol
La doktoro cion bone rigardis ~aj fine diris:
-Unu semajnon restu hejme kaj ne iru sub auton.
Trinku niultan teon matene kaj vespere. Mi deziras
ke vi estu trankvila. Post unu semajno vi fartos pli
bone. Mi venos por revidi vin.
-Sinjoro dokt。ro, cu mia bonega amiko Karlo
oovas veni vidi min?
=-Hm, jes jes. Li povas veni sed ankau Ii estu
trankvila.
I 연 습 EKZERCOJ I
@ 번역등}고 답하시오/ traduku kaj respondu
1. 당신은오늘내가어린이 질병에 관한최근의 책
을 보여주기를 원합니까?
2. 당신은 내일 아침식사로 무엇 을 원합니까?
3. 당신은 마르코가 언제 도착하는지 압니까, 다섯
시 또는 여넓시업니까?
4 . 당신을 알아보지 못하는 친구를 어떻게 부릅니
까?
5. 내가 그저께 당신에게 보낸 그 소책자는 유용했
습 니까 ?
@ 문장을 완성하시오/ kompletigu la fraz이n
1. La gepatroj ciam deziras ke mi lern __ mult .
2. Mia amiko deziras ke mi ir kant kun Ii.
3. La patro volas ke lia infano man흥-- - kukon, __
estas sur la tablo.
4. Ni logas en malgranda cambr __
5. Mi far is maltrankvila kiam mi vidis vin.
6. Ciuj rimarkis ke si estas be!. ___ a.
- 21 -
‘--‘
@ 번역하시오/ traduku
leterportisto, hejmlando, altlernej。, grandsinj。ro,
iomete, entute, bonege, vespermango, pnzorg1,
espereble, tutcene, altkvalita, matenmango, pripensi,
dψRre마idi힘, nomi힘.
‘ GRAM짜IKO l
명 령 형어미 -U는 직접 명 령 (앞에서 본바와 같이 ) 둥에서 뿐만 아니 라,
KE에 의해서 인도되는 절에서 간접화법으로 명령, 요청, 조언, 회망
의 뜻을 가진 동사뒤에 쓰인다.
Mi deziras, ke vi lemu-= 나는 당신이 배우도록 하고 싶습니다.
La patro insistas, ke mi iru. =내가 가라고 아버지께서 주장하셨습니
다.며-

a Z
이는카드의조커와같은역할올한다. 정확한의미는없지만, 다른전
치사가표현하고자 하는 의미를 정확하게 전달할 수 없는 경우에 쓰인
다. 무엇보다도 시간올 말할 때 “∼에”로 쓰인다.
Je la kvina horo= 다섯 시 에 - -:;.-. -
Je kioma horo vi venos? =몇시에 당신은 올 것입니까?
전치사 JE
이 동사는 Kiel vi fartas ? =어떻게 지내십니까?로 어떤 사랍의 건강
올 물을 때 주로 사용된다.
동사 FARTI
‘작다’는 것을 나타낸다.
libr-et-o= 소 책 자
bel-et-a= 예쁘다.
V강m-et-a= 미지근하다, 조금 따뜻하다.
접미사 -ETa
tι---- ’
‘크다’는 것을 나타낸다.
libr-eg-o= 큰 책
V없m-eg-a= 뜨겁다.
bel-eg-a= 매 우 아름답다.
bon-eg-a= 훌륭하다.
접미사 -EGti----
”ta--
’e
‘∼이 되다’라는 뜻이다.
ric-i홍-i= 풍부하게 되 다.
tr.킹ikvil핑-i= 조용해 지다.
re-san-i홍-i= 건강을 되창게 되다.
ge-edz-i흥i= 결혼하게 되 다.
- 22 -
접미사 -IG"£?~!
AKV。
ATENDI
BALDAU
DIAB LO
DI MANCO
DORM!
~c
EKZEMPLE
FERMITA
F。R
FRUE
GIS
KNAB。
KRll
KUR!
LAS!
LAU
NEK ... NEK
MEM
MEMORI
NOKTO
p。STO
RID!
SAGA
SALT!
SU BITE
SUNO


기다리다
"'-
악마
일요일
잠자다
조차
예 를들면
닫혀있다
멀리
일찍
∼까지
소년
소리치다
달리다
포 7J 하다‘ 그대 로 두다
-에 따르연
- 도 -도 아니다
스스로
기 억 하다

우편
웃다
현 영하다
뛰다
갑자기
태양
CIAM MALFRUE
Marko dormis matene tre lonee.
Kiam Ii vidis la sunon, subite Ii 잃saltis. Ciam Ii
malfruas kiam Ii devas iri al la lernejo. Li scias ke la
instruistino mal5atas tion.
Sed hodia:u Ii ne voh1s ‘malfrui. Li rapide metis
la vestajon. Rapidege Ii trinkis ·ta kafon. Poste kun
la libroi en la mano Ii kuris kai saltis lau la strato.
La homoj rigardis lin kaj diris: “ Kia malsaga
knabo! ”
Baldau Ii estis antau la lernejo. Li volis eniri en
la lernejon, sed Ii ne povis. Gi estis fermita. Li vidis
nek instruiston nek gelernantojn.
Li eksidis antau la lernejo kaj pensis: kio
okazis?
-Diable, nun mi memoras! Hodiau estas dimaneo!
냄흔 EKZERCOJ
@ 번역하고 답하시오/ traduku kaj res및없
1. 이년동안 당신이 기다려 왔던 새 우체국이 당신
의 마을에 생겁니까?
2. 당신은 나의 가장 귀중한 사진을 보기를 원합니
까?
3. 당신은 이 옷을 어디서 샀습니까?
4. 만약 일요일에 햇빛이 화창하다면, 어디로 가겠
습니까?
5. 당신의 형은용기를잃었습니까, 아니변 화가나
있습니까?
6. 왜 당신은 저 물이 흘러나오도록 내버려 둡니
까?
@ 문장을 완성하시|오/ kompleti
1. Li trinkis rapidege sian matenan mnk __ __________ po r
frue ven al Ia lemejo.
2. Mi ankorau ne audis nova
3. En tiu momento Marko kriis.
4. Knabo kiu ne amas aliajn ~eknabojn havas
amikojn ___ __ ____ amikinojn.
- 23 -
l잃4
’, l ‘ ’ ’ ‘
@ 번역하시오/ traduku
sinjorino, malmultekosta, ciutaga, intertempe, plenp_
lena, nuntempe, ciuokaze, malhelpi, vendejo~ edzino,
ciujare, jarcento, alveni, kvarmonate, alveturi, nepardoninde.
@ 유용한표현
saluton- 안녕하세요(일반적 )
bonan matenon- 안녕 하세 요( 아침 인사)
bonan tagon- 안녕하세요(냥인사)
bonan vesperon- 안영하세요(저녁인사)
bonan nokton- 안녕 히 주무세 요
gis (la) revido- 안영 ( 헤 어 질 때 )
da마‘on- 감사합니 다
nedankinde- 천 만에 요
mi petas-부탁합니 다
~ardonu- 미 안합니 다, 용서하십시요
onvolu- 어 서 , 기 꺼 이
bonan apetit。n- 많이 드십시요 ‘
련변
MEM
헤어질 때
인사말
접두사-EK-
접미사-AJNek
Ii nek si scias paroli=그도 그녀도 말할 줄 모릅니다. (그는 말할
줄을 모르며, 그녀도 말할줄 모릅니다)
Vi nek sidas nek rigardas= 당신은 앉아 있지도, 쳐다보지도 않습니
다. (당신은 앉아 있지 않고, 당신은 쳐다보지도 않습니다)
Mi neniam diros al iu. =나는 결코 누구에게도 말하지 않겠습니다.
(“Mi neniam diros al neniu”는 옳은 표한이 야니다)
MEM은 “스스로”(나 스스로, 당신 스스로, 그 스스로 퉁)라는 의미
를 강고서 이 낱말 앞에 오는 명사와 대명사를 강조한다. (제 4 과의 SI
와 비교하라)
Mi mem f없-is tion.= 나 스스로 그것을 만들었습니다.
§--”
에스페란토에 있어“헤어짐”의 인사는다양하다. 가장일반적인것은
“흥1s la revid。”이 고 이 것의 문자 그대로의 의 미 는 “다시 만날 때,까지”
이다. 또한 관사를 없애고 “흥is revid。”로 말하기도 한다.
(a) 행동의 시작이나, (비갑작스런 행동의 순간을 나타낸다.
ek- paroli= 말하기 시작하다.
ek-silentl =조용해 지다.
ek-sidi= 앉기 시 작하다. 막 자리를 잡다.
ek-ridi= 웃음을 터뜨리다.
“사물” , 구체적 사물을 나타낸다.
mang-a1-o =으c 시「
trink-aj-。=음료수
bel-aj-o= 아름다운 것
send-a)-。=수화물, 편지
- 24 -
---3
--”
--------R
l
aI
g
R
--
|새 낱말 | NOVAJ VORTOJ I
AGI 행(통)하다
APERI 나타나다
BEST。동울
DA -의(문엽창조)
DECIDI 결정하다
D。L。RO 아픔
GLAS。컵
HOMO 인간
KELKAJ 약간의
K。NTRAU 반대로
KVANKAM 비록-일지라도
LUDI 놀다
MORTI 죽다
N。TO 때모,악보,평점
。FTE 자주
ORDO 질서
PLORI 올다
p。UC。경찰
PRO ∼때문에
PURA 깨끗하다
RAPORTI 보고하다
SENTI 느끼다
SOVAGA 야생의,사나운
SUPER -보다 위에
TENI 쥐다
TAMEN 그렁에도 불구하고
TIMI 무서워하다
TRANS 넙어서
TUJ -·」l
VINO 「@-
v。ATC 남말‘ 단어
m
MALBELA TAGO
Hodiau mia oatrino estis tre maltrankvila. Mi
venis el la lernejo kaj raportis al si ke mi ricevis
malbonan noton. Si diris: Knabaeo, vi devas pli
multe laborigi vian kapon. Kiom da malbonaj notoj
vi havas?
Mi estis mal흥oja.
-Iru en vian cambron kaj ilernu!-si diris.
Mi sidis en mia cambro, sed mi oovis nek lerni
nek legi. Miaj pensoj estis ce ludo kt.in miaj amikoj
kaJ ce sporto. -
Mi diris al mi mem: Cu mi estas tiom malsa휩,
kvankam mi lernis multe?
Tiam la pati:_i_no eniris en la cambron kaj audis
mtaJii vort이n. ~1 tuJ responcus:
-Ne, mia kara, vi ne estas malsa흥a. La problemo
estas, ke vi devas lerni multe pli. Tiam vi ne havos
nur malbonajn notojn.
-Arikau nun mi ne havas ilin. Mi havas bonan
noton el muziko-mi diris.
~ - La patrino subite ekrid1s. Tio denove plibeligis
la tagon. Sed la problemo tamen restis.
낼효 EKZERCOJ
@ 번역하고 답하시오/ traduku k혀 respond
1. 누가 점심식사뒤 부엌을 청소할 것입니까?
2. 당신은 무엇을 마시고 싶습니까? 차, 커피, 물
한잔 ? 아니 면 당신은 아무것도 원하지 않습니
까?
3. 당신은 왜 당신의 방을 수리할 결심을 했으며,
갑자기 몇 권의 책을 샀습니까?
4 ‘ 사람들이 당신이 거주하는 지역에서 많은 술을
마시고 있을 때, 당신은 경찰을 부릅니까?
@ 문장을 완성하시오/ kompletigu la fraz이n
1. Ni ord ______ is cion kaj transdonis al iii.
2. Mi petas glason ___ kafo kaj iom _ __ 매VO.
3. Doloris !in la kapo. Li malsan ____ is.
4. La knabino sacas em bela kaj pro tio si bel ______ as
sian vizagon
- 25 -
황정、i
~t. 원 ‘
5. Tiu knab ____ 。agis malbone kaj plor _____ is la
knabinon.
6. Hierau aperis kelkaj sova흥aj bestoj. Homoj mort _ _
is ilin.
- ‘ . 、
’ • ‘
@ 번역하시오/ traduku
subteni; rrialaperigi, elteni, utiligi, deterii, sin, alivorte,
kunordig1, sinteno, logigi, memorigi, plifortigi, renc;•
vigo, starigi, utiligebla, aperigi; forigi, devigi, senmorta,
malplenigi, malesperigi, sciigi, kelkfoje, transdom,
superrigardo.
1m lj
S
깨 페 .낸 째 찌 ** 용
·,.
버 닙

}
전치사 DA
접미사-IG-
접미사-ACGRAMATIKO
무게, 크기, 수량의 표현에 쓰이는 전치사이다.
kil。gramo da suker。=설탕 1 킬로그램
glaso da akvo= 불 한잔
multe da ideoj= 많은 생각들
이 “사역”접미사는 “만드는, ’∼게 하다’는 뜻을 가진다.
beligi= 아름답게 하다.
malplenigi ==비우게 하다.
sanigi=;o 건강하게 하다.
m。rtigi= 죽이 다.
말하는 사람이 그 일을 낮게 평가하는 것을 말한다.
hundac。=똥개, 망나니, 상놈
knabaco=( 경멸)자식, 새끼
skribaci= 갈겨쓰다.
- 26 -
g
l l ‘
©
PLANOJ PRI VETURAD。
Petro kaj Maria volis voj챙i al alia . lando en
libertempa. Iii decidis iri al Italio, bela lando kun
malnovaj urboj kaj aliaj bela때. Iii es tis f elicaj:
-Kie estas mia vestajo?-si demandis.
-Ni ne forgesu kunporti la libron por lemi
Esperariton. Ni povus k:omenci jam en la vagonaro.
-En la vagomiro ni nenion faros, kara Petro. Ni
veturos oer auto. Mi havas sekreton: mia rica
onklo Bonifacio plenu~is mian deziron kaj <lonis al
ni sian auton por uzo. Gi jam staras antau la domo.
-Sed mi devas diri
-Nenion diru, karulo, ni eksidu en la auton kaj
veturu al !talion.
Petro kaj Maria sidis en la auto. Ankau la
vestaj。i estis en la auto. Sed iii ankorau sidadis kaj
atend1s.
-Do, karulo-si diris-kial ni ne ekveturas?
-Karulino, ankau mi havas sekreton. Mi veturigus
la auton, sed mi ne scias‘ Mi peniam lernis tion.
I 연 습 EKZERCOJ I
@ 번역하고 답해l.2./ traduku kaj respondu
1. 당신의 부모님은 대체로 무엇으로 즐거워 했습
나까?
2. 수엽이 끝난뒤 당신이 나와 함께 시내로 가주었
으면 ? (se -us문장올 사용하시오)
3. 만약당신이 돈과시간이 많다면, 어디로여행하
고 싶습니까?
4 . 당신은 자동차로 빠르게 여행할 계획입니까?
그것은기차로가는편이 더 낫다고생각지 않습
니까?
5. 왜 다른 사람들은 같은 사상을 다르게 표현합니
까?
@ 문장을 완성하시오/ kompletigu la fraz이n
1. Se mi havus tiom da mono kiom da ide이, mi vojag
us cirkau la mondo.
2. En ciu von ______ o mankas kelkaj vortoj.
3. Homo kiu longe rakom ______ as ce la mangotablo,
restos malsata.
-27 -
적어도
주의하다
약, 주위 에
여러가지의
그 래서 ,그런데

바깥에
행복하다
이상
영백하다
믿다
마치∼인 것처렁
자유홈다
방법 , 방식
부족하다
세계
아저씨
계획
이야기하다 ,
-할 권리가 있다
같다
비밀
-인 것 갇다
도시
객차

여행하다
ALMENAU
ATENTI
CIRKAU
DIVE RSA
DO
D。M。
EKSTER
FELICA
IDE。
KLARA
KREDI
KVAZAU
LIBERA
MANIER。
MANKI
M。ND。
ONKL。
PLAN。
RAK。NTI
RAJTI
SAMA
SEKRET。
SAJNI
URB。
VAGONO
v。J。
VOJAGI
.
-,‘---‘,,,,!,
,,‘ Ill·
‘-----‘.‘
------giga--
g----
”-e--·-‘.

짧 강·
4. Li clevis atenti kaj ne rajtis longe resti ekstere en
oluvo. Tial Ii malvarm is.
s. LI havas sian klaran ideon, sed Ii kredos cion kion
vi · diros, _ vi estus lia edzino.
@ 번역하시오/ traduku
nekredebla, organizado, informado, libervole, parolado,
survoje, homaro, kredeble, kunvoja흥1., man혐,。,
novajo, restado, vagonaro, cirkaua)o, parolrajt。,
domaeo, tiuokaze.
””찌Wh””싸Tt””&ψ싸써씨싸써Wι삐세”””””””n
1””br
”!
?


,,‘‘ι·· ‘-- -’·lII---II-II--II---- ’’’;·IIl- - --- -il 」lI’IIII-’lIII------l ’llII----’’
---
LM ”1
ι”” r”ιm
L”U
jj
u”1h니「j
1
8
1
GRAMATIKO
_?._<_
일반적으로 조건법에 의해 따라오는 접속사이다.
Vi sidas tie kVazaii vi estus ricul。. =당신은 마치 부자인 것처럼 거기에
앉아 있습니다.
이 문장은 다음과 같이 생략하여
Vi sidas tie kvazaii riculo.
쓸 수 있다.
KVAZAU
동사를 명사형태로 만들 때 사용된다.
kanti= 노래하다 : kantad。=노래(하는 행위 )
suferi= 고생하다 : suferado= 고생, 이 접두사는 또한 계속반복되는
동작을 나타낼 때도 쓰인다.
rigardi= 쳐다보다, rigardadi= 계속 쳐다보다.
demandi= 질문하다 : demandadi =계속 질문하다
inf,。rmo= 정보 : inf,。rmado= 주지, 공포
접미사-AD-
관련된 사물의 집합을 전체로 나타낼 때 쓰인다.
arbo= 나무 : arbaro= 숲
vag。no= 객 차 : vagonaro= 기 차
vort。=낱말, 단어 : vortaro= 사전
접미사-ARsunumi=
일광욕하다,
일정한 의미없이 두루 쓰이는 접미사이다.
plenumi= 완성 하다, proksimume= 가까이 ,
malvarmumi =감기들다. ·
조건법 동사어미는 -US 이다. mi kredus= 내가 믿을텐데
Se mi estus sana, mi estus tre felica =내가 건강하다연, 행복할텐데.


- 28 -
접미사-UM-

FAMILIANOJ KUNVENAS
-Ki~I rapide pasas tagoj! Morgau estas la naskigta&
。de via k,atrt Marko. Alvenos kelkaj f~m파anoj
aj geami oj. Cu vi bonvolus iom helpi? Trovu
iomete da te!llpo almenau por ordigi vian cambron.
Mi satus kum ion bonan. Por la naskig~a.g~ kuko
mankas lakto en la hejmo. Necesas havigi iom da
mangajo el vendejo
-Bone, mi acetumos por la naskigtago. Sed, anstatau
sidi kaj mangegi kun neinteresaj familianoj, mi
satus ekskursi kun klubanoj.
-Kun kiuj klubanoj?-diris la patrino kaj jetis iajn
papero1n en paperu1on.
-Morgau frue kunvenas anoj de mia sporta klubo.
τSed, kara mia, cu guste morgau vi devas foresti?
Cu vi ne intervidi흥as kun viaj samklubanoj tri foje
ser_najne?
-Cu mi rajtas ion proponi: Mi kunman용os kun la
familianoj. Sed en la dua parto de la tago mi foriros
kun miaj geamikoj. Post la·kul‘8 Maria kaj Petro
certe paro OS pri la malsukcesa veturado per auto.
Malinterese! Mi ne plu volas tion audi! Kial ni ne
havas iun ideorican onklon Bonifacio en nia
familio?!
La patrino ridetis je liaj vortoj. Si scias ke
Marko iom tro parolas hodiau.
-Kara Marko, ne suficas nur riceco de la ideoj.
Necesas ankau plena monujo por realigi ilin.
La patrino post iom da silento daurig~s:
-Nu, antau kelkaj minutoj telefonis Ana, ke ankau
si vizitos nin morgau. Si tre 5atas dolcajn kukojn,
kvankam si atentos por ne diki흥i.
Tuj Marko fan흥is la opinion. Sen Ana dum la
ekskurso Ii estus tre soleca.
-Patrino, tiuokaze mi tamen pasigos la morgauan
tagon hejme.
-.A. EKZERCOJ 연 t::I
번역하고 답하시오/ traduku kaj respondu
우정이 사랑보다 당신 을 더 행복하게 합니까 ?
당신은 이탈리아와 이디오피아에 있는 당신의
여자친구들에게 편지를 얼마 나 자주 씁니까?
- 29 -
@
1.
2.
대신에
나이
주요(중요)하다
수뇌의
지속하다
달다
소용
모범
던지다
우유
낳다
∼라고 생각하다
-의 의견올 갖다
-「;r
지나가다
제안하다
관계
따르다
침묵
간단하다
성공하다
연 하다
너우
찾다
공통의,세계의
사용하다
,
·μ
·r 一£ ANSTAT씨
,; ~G。
CEFA
DAURI
D。LCA
EKSKURSO
섣-“ EKZEMPL,。
ι JETI
; 냐KTO
‘싹. NASKI 。PINll
.- PARTO
PASI
PR。p。NI
RILATO
SEKVI
SI LENTO
SIMPLA
SUKCESI
' SANGI
,..,, TRO
TR。VI
·- UNIVERSALA
UZI
I
4S
i
r-3
3. 당신과 당신의 선생님과의 관계는 열렸습니까?
아니면 그것은 그대로 남아 있습니까? (이때
§angi 는 타동사이므로 ∼ 1홍∼의 접미사를 쓰시
오)
4. 당신은 지금 - 벌써 에스페란토를 스스로 사용할
수 있을 정도로 아주 잘 압니까?
@ 문장을 완성하시오/ kompletigu la fr썩n
1. En jun o oni havas ankau bel ______ on.
2. Malsimplajn laborojn cefoj deV"us plisimpl ____ i.
J. En tiu ago lijam farigis klub ____ ode sporta klubo.
4. Monon oni metas en mon on.
5. Sekvll la ekzemplon de bona famili ______ o.
@ 번역하시오/ traduku
versajne, tutsimple, neutraleco, tiurilate, universaleco,
ebleco, partopreni, plejparta, samtempe, anstatauigi,
eljeti, fini흥i, informi횡, kuiristino, solidareco, transformi횡,
trans lo흥i힘, varmeco, transloki횡, duflanka,
forjeti, sinsekve,‘ pasigi, trovi힘, daurigi, realigi.
문 법 GRAMATIKO
접미사-AN- 구성원 하나하나를 나타낸다klubano=
클럽회원
Amerikano= 미국인
sanilaridan。=같은 나라 사람
sarnideano= 동지
접미사-EC- 추상명사를 만든다. 품질의 정도를 나타낸다.
be lee。=아름다움
varrneco= 따뜻함, 열
simpleco= 간편함, 용이함, 쉬움
접미사-UJ- 그룻, 나라, 나무의 이름을 만든다.
mangujo= 식기, 음식그룻
cindrujo= 재 떨이
Francuj。=프랑스
A디strujo= 오스트리아
porno= 사과 : pomujo= 사과나무
- 30 -
&뱅흉 흉 §밟 홈 쉰 漫갱
i
LA SENTIMULO
Estis vespero en Venecio. Centoj da homoj
plenigadis la Sankt-Markan placon. Junuloj kaj
milit함이, ma!1stoj de sur !a sip이, elst.araj sinjorinoj
kaJ JUnulmoj, alilandaJ V이a7ant이, cambristoj
kaJ gondolisto,• mj movigis al la urbomezo. lorn
plue sed ne malproksime de la maro trovi힘s
mal~randa placo. Fine d~ gi, proksime ~e la ~am
stans homo. Lau la vesta,。om facile povis ekscii kf.c
Ii estas gondolisto de iu riculo. Seninterese Ii
rigardis la 흥ojan hommulton. Subite rideto lumigis
lian viz챙on, kiam Ii ekvidis mariston kiu alvenis el
la flanko de la maro.
-Cu tio estas vi, Stefano?-ekkriis la gondolisto.
-Ciuj diras ke vi falis en la manojn de la Turkoj.
-Vere. Ni renkontis unu el iliaj sipoj. Gi sekvis nin
dum pli 이 unu horo. Sed ne estas facile iri pli rapide
ol nia sipo. Do, kiaj novajoj estas tie ci en Venecio?
-Nenio interesa-nur granda malfelieo por Pietro.
Cu vi konas Pietron? - -
-Kompreneble ke mi konas.
-Granda sipo subakvigis lian gondolon.
-Kaj kio pri Pietro?
-Lia gon3olo subakviis. Okazis ke ni trovigis
proksime, tiel ke Gor흥0 kaj mi prenis Pietron en
nian gondolon. En la sama tempo mia estro
subakvi힘s por hel i junulinon 피u preskau jam
mort1s kun s1a onkJo.
-Ho, tie estis junulino-kaj onklo?
-Lin nine povis helpi. Estis grava homo. Sed kio
vin alvenigas en Venecion, amiko mia?
La maristo rapide ekrigardis sian amikon kaj
komencis diri: Do, vi scias, Gino, mi alportis.
La gondolisto subite haltigis Jin.
-Vidu.- Ii diris.
Tiam iu homo pasis apud iii. Li ankorau ne
estis tridekjara., k에 “a viz a흥o estis senkolora. Lia
iro estis certa ka). facil~. Lia viza~o estis malgoja.
-Jakopo-diris Gino kiam Ii ekv1dis la homon.
-oni diras ke multaj gravuloj donas sekretajn
laborojn al Ii. Li scias tro da sekretoj.
-Kaj tial iii timas sendi 파1 en malliberejon diris la
maristo, kaj dum Ii par이is Ii montris la domegon de
la Do흥oj .
마련하다
대 중, 군중, 더미
존재하다
선택(선발 )하다
지도자, 우두어 리

곤돌라
중요· 중대하다
정확하다
정 지 하다
색채
알다
동의·찬성 하다
큰소리의

바다
중간,평균
전쟁
웅직이다
지불하다
”바
광장
거의
대개 , 거의
공공(종),대숭
정 , 구듯정
배부르다

깨우다
‘--
---‘--
ARANGI
A MASO
EKZISTI
ELEKTI
ESTRO
FLANK<。
GONDOLO
GRAVA
GUSTA
HALTI
KO LOR。
K。NI
K。NSENTI
LAUT A
LUMO
MARO
MEZO
MILIT。
M。VI
PAGI
PANO
PLAC。
PRESKAU
PROKSIMUME
PUBLIK。
PUNKTO
SATA
SIP。
VEKI
- 31 -
문 법
접미사-IL-
--

、‘ ( - - ,iJ. ‘ ; • 씨
“ ’ “ ? ‘ .’
-;;:Vere, multaj gravuloj bezorias lia:n _hdporl.-diris ’
‘.:i:tno. •
-Kaj kiom iii pagas al Ii por unu mortigo? I
-C~rt~ ne map iolcent monerojn. Ne forgesu ke Ii I
laboras _por ti띤 kiuj. hayas. suf~ce da mono P?r ea횟 $
al ij . . Sed, ‘Stefano, en Venecio estas aferoj km1n -I
estas pl,i ~qne forgesi se vi volas trankvile mangi I
vian panon. -..,.Es~is iom da silento kaj poste fa •
gondolisto denove ekparolis:
-Yi venis ξus,tate1npe por_ vi~i sipkuron.
-Gino-iu diris malforte proksime de la gondolisto.
-St띠o_ro?
Don Kamilo . Monforte, la estro de Gino senvorte
montfis, al la . gondolo.-Gis revido-diris la
gondolisto kaj prenis la manon de sia amiko.
El la libro “LA SENTIMULO”
de. J.F. Cooper kaj R. Imbert
rL、:-! E--크‘ EKZERCOJ
@ 번역하시오/ 때uku
estro, tagmeze, posttagmeze, malsata, interkonsento,
man횡laro,;Vidpunkto, malfermilo,. noktomezo, publik.
igi, pagigi, duflanka, aliflanka.
GR~MATIKO
도구, 용구, 수단 퉁올 나타낼 때 쓰인다.
tr anεilo= 칼 : h와cilo= 도끼 : slosilo= 열쇠 : timigilo= 허수아비
- 32 -
응흉양장"'←ν
ll생
N。VAJ v。RT。J | NOKTA PROMENO
na. Cdea~~~ om devoji흥is kaj ekstervoje iraeas en
AJN 든지(무차멸을 ~e::~~i~~!i~o.
a, alta, ~:q~~~j~iiIT::f~ ~~!i~' 표시하는 부사 u arbetoj (Kl와 I계열의
상관사와함깨 사용 l 흥enerale malsekajn, me
AGRABLA 기분좋다,유쾌하다 estis travivj/。I ne malofte doloriga, kaj ciam malag-
AM BAU 둘다 rabla. J ~ p 1 i antaueniris en la vivo-kii l'd (>Ii APARTE 특별히,분리하여 antauenins en la ce-kastela arbaro-des p 1 nano APUD 옆에,가까이에 ARBO 나우 Pipelbom malsatis la noktan naturon.
BIEN 。토지,땅 Viro kun okuloj kiu}!~fa::lis bone vi~ en la
BRANCO 가지 mallumo, rifd;tt:is la mal iron de nia indus-
BRU。 까~‘ % tr피sto. Li r 1s. BUSO 입
DIREKTO 방향 Apud tiu viro, en :S~~j~.oc tl policano, staris
DUSI 의심하다 alia p“~~ono, en simila v asta estis virino.
FAKTO 사실 1 iru”, la viro diris mallaute en la orelon de
FUSI 망치다 sia kunulino. “Nun estas la a흥 l~:ta momenta.” GRAFO 백작 GENERALE 일반적으로 Ambau pasis direkte al la , lar~~f:i~it~ika
GENI 번뇌하다,괴롭혀다 cersono. II~ zor “gis fari kiel eble a 미uej da
INVITI 초대하다 ruo. Junaj, fac movaj, ili presk plene sukcesis.
JU ...D ES -하연할수록더-하다 En ci tiu aca situacio, kie arboj sov~흥he J:tis KAM PO 들판 :~매0 n malsekaj.:: braneojn rekte en la vizag la 1 KAPABLA 유능하다
KAPTI 잡다 ustriisto, e multpied~ bestetoj pf~l~is liajn
KASTELO 성(城) ~l~~~~ ~~ a~OmeneJO, e naturo l~IS han KAVO 동굴-웅푹패인곳 lori en kavon nan Je akvo
KONTENTA 만족하다 a, driano g;ip~lbom rapia!e alvems al la KORO 마음,심장
KOR PO 신체 penso, ke oni devas c1 tie esti £.~:t:t por iu ajn
LARGA 넓다 malplaea renkonto. Ion ajn li efek 1 endis, krom
MIRI 놀라다 homa VOCo. Kiam do VOCo audi흥is t~i proksime, li .
MON TO A」L faris, e라k‘ui피n1irζ be라lan sur더l아ok‘an s쇠altonκn, u mov끼is lian NA TU RO 자연 koron, 5ajne, cii~rsren 힘s la bu5o. N。MBRO , <-‘ , /」-"。t
ODOR。냉새 “ Kio?” li r s, kun la provo sensukcese rekapti
OREL。귀 iom da trankvilo.
PACO 평화 Sed la lumo dε lamo:to kiun oni direktis rekte PASI 걷다 PERDI 잃다 al lia~~kuloj, malhelpis re~aci흥on. Krome, 혜nis
PERS。NO 개인 al Ii, la homformo kiu terns la lampon surhavan
PEZA 무집다 vestojn policajn.
- 33 -
PRETA
PREZENTI
PROM EN’
PROVI
RENK。NTI
RESPEKTI
ROLO
SEKA
SIMILA
SITUACIO
s。NO
TER。RISTO
TIRI
TUSI
VIR。
준비하다
제시·소개하다
산책하다
시도·시 험 하다
만나다
존경하다
역할
마르다
비슷하다
상황
소리
폭력주의자
끌다
만지다
남자
- 1
“Kion vi faras ci tie?” sonis la autoritata voco.
“Mi ... mi···nuuuu···eee ” fusparol~ pipelbom.
“Bonvolu paroli iom pli klare”, la afia diris ec
pli grav-tone.
“Mi mi mi oromenas.”
“Haha! Vi promenas en la bieno de la grafino
de-Mont~kalva, meze de la nokt。. Cu la gra拉iovin
mv1t1s? Cu s1 scias pri via ceesto ci tie?”
“ N···nu···N··ne. Mi ... ”
“Mi do devas peti vin ’ min sekvi.” Kai Ii
~arigis, ke ekde la fusa provo kapti la grafinon, tare
de teroristoj, la polico kontrolas atente, kio okazas
en la cirkauaio de la kastelo.
Al la industriisto sajnis, .ke lia koro ci-foje falis
gis liaj piedoj. Li sciis, ke nur malfacile li povos trovi
akcepteblan klarigon pri sia ceesto, kaj la ideo, ke la
grafino cion scios, perdigis al Ii la malmulton da
es per。, kiu restis post la unuaj vortoj de la policano.
El la romano “ILI KAPTIS ELZAN!”
de Claude Piron
냄흔 EKZERCOJ
@ 번역하시오/ traduku
prezentajo, aculo, klarigi, pretigi, malsagajo,
ciumomente, renkontigo, repacig1.
년변 GRAMATIKO
JU ... DES
AJN
접두사-DIS-
접미사-ONJu
pli l。nge, des pli b。ne= 길면 길 수록 더 낫다.
KIOM AJN- 얼 마든지
분리, 분산을 의미 한다. disjeti= 흩뿌리다, 살포하다,
dissendi= 퍼 뜨리다, 유포하다.
분수를 나타낸다. duono= Yz (반) triono=l/3, kvar。no=l/4, seso n。
=1/6
------R --’”
R
·aag ;‘
.-‘ - 34 -
노래 /KANT OJ
제 2 과노래
NE MONO SEO AMO
Ho, kion vi faras? demandas nun Marko.
Mi legas la libron, mi lernas la lingvon.
C~ kun mi vi venos al kafo amik상
Vi trinkos la kafon, parolos kun mi.
Mi dankas, ho Marko, mi 5atas la kafon,
se 홍i estas bona, se gi estas varma.
Mi tre 5atas sidi kun vi en la cambro,
sed nun mi ne povas, mi diras al vi.
Vi diras ke kun mi vi sidi ne povas !
Al mia demando, ho kia respondo!
Jes, jes, mia hejmo ne estas hotelo,
Sed mi havas se홍on, vi sidos sur 힘.
Ne estas demando, cu sidi sur se흠o,
mi sidas sur tabloj, mi sidas sur libroj.
Sed esfas demando ori mia laboro:
semi 홍in ne faros, -cu 흥in faros vi?
Pri via laboro mi povas . paroli:
슐i donas ne bonon, 효i donas nur monon.
Sed se al mi “ jes” vr bonvolos respondi,
mi donos ne monon, sed amon al vi.
얀 μ
제 4과노래
SENLABORULO
Kiom longaj estas tagoj al senlaborulo,
kiu antaii tridek tae이 mani?is lastan ,kukon.
R. Trinku sukon, oni diris al mi,
mangu kukon, oni diris al mi,
trinku sukon, mangu kukon, vi farigos forta.
T rinku sukon, oni diris al mi,
man효u kukon, oni diris al mi,
trinku sukon, man홍u kukon, vi fari흥OS beJa.
Venas uloj, iras uloj, longe min rigardas,
montras mane, nekomprene; dono ne okazas.
Ten riculoi sur la strato iras tre trankvile,
mi la monon 흥ojoportan sercas malfacile.
R. Sur la strato kun malgojo kion ebla~ fari?
Antaii pordo de kafejo cu nur sola staii?
ζu sur strato mi olu staru au tu mi eniru?
Kiam estos ene mi, nu, kion mi eldiru?
R. tu sin montru la malgojo ce mi sur vizago? tu bonulo venos oorti, kukon al la tablo?
Al kelnero sen kofero mi oaroli devos
kompreneb,le, kaj cu tble kafon mi ricevos?
tu komprenos la kelnero ke mi ’stas senmona?
Se li donos kafon al mi, mi fari홍OS 흥oja.
R. Aiidu, aiidu, geamikoj, vocon de la frato,
donu kukon, donu sukon, kune kun la kafo.
Jes, gefratoj, vi komprenu, kiom mi malrieas
donu iom da posmono, al mi nun suficas.
R.
Donu trinkon, donu
multe,
man흥on, donu multe,
kaj mi donos mian foton al vi dank-salute.
K:ai _per ti~ jen mi finas la mal흥ojan kanton,
vi min aiidis, vi komprenis, havu mian dankon.
- 36 -
저16과노래
NUN ESTAS TEMPO AMI
La lando malbonfartas, nin prenas granda
zore’,
la kostoj tiel altas, ne restas al ni fort',
kaj ciu inateno vokas kun nova malesper’,
la zor oj plu nin mokas dum venas la ~esper’,
Oum horoj ni veturas al la labora -lok’,
malsano nin teruras dum al-doktora vok’,
burokrataro sendas paperon post paper’,
흥i nin malhelpas vivi 용is pleno je koler’.
Rt Venu la tempo 흥oji, fratoj, venu la tempo goji,
pri bedaurin(ioj jam !1e pensu, ili havas finon.
Kantu la povon ami, fratoj, kantu la povon
am1,
pri forgesindoj ne plu zorgu, vivo helpos nin.
Logejo estas eta sed ega lokbezon’,
se ni aceti devas, jam ne plu estas mon’,
la vivo malfacilas, neniu heloas nin,.. -
kaj pensoj maltrankvilaj multfoje prenas nin.
Sed morgau tute certe revenos kun esper’.
mateno place varma kaj kantoj dum vesper’.
Proksimas vivo nova, alvenas 흥oja hor’
se zorgojn ni forgesas, facilos fa labor.'
R2 Venos la tern o 흥oji, fratoj, venos la tempo 흥oji,
havu en vi fortan esperon, kaj la 흥ojo venos.
Nun estas tempo ami, fratoj, nun estas tempo
am1.
Varmu en vi plej granda amo, vivo estos 흥oj ’.
Vi estas la plej bela, kaj ciu maltrankvil’
tuj falas en forgeson se mi rigardas vin.
Mi amas vin plej forte kaj se ne estas mon’,
mi .havas vian belon kaj vivas sen bezon’.
Belegas via VOCo kaj ankau la viza용,
kaj viaj amparoloj 흥ojdona . estas plac’-
Vi estas mia forto, vi estas mia san'.
Malfermu ni vivpordon, la pordon de la am’.
R3 Venis la tempo ami, kara, venis la tempo ami,
ne pensu pri malforto via, amo nin plu portos.
Kantu la 흥ojon ami, kara,. kantu la 용ojon ami.
Vivo ne povos plu teruri, car mi amas vin.
- 37 -
[뭔 이 핵에서 쓰이지 않은 주요 낱말들
aldonaj vort이 kaj esprimoj
AER。공기 HIST。RI。역사 PLUVI AKCEPT: 비오다 받아들이다 HUND。 개 POP。LO 국민, 민중 AMATO 연인, 애인 IMAGI 상상하다 PRAVA 옳다 ARTO 예술 INF。RMI 얄리다 PRE Cl PE 특히 ATINGI 도착하다 INTERNA 안의 PRELEGO 강연
∼에 달하다 JAPANUJO 일본 PREZIDANTO 사회자, 회장 BATALI 싹우다 JUGOSLAVIO 유고슬라비아 PREZ。가격 BILD。그립 KAN AD。카나다 PROBLEM。문제
BILET。 표 KALKULI 계산하다 PR。DUKTI 생산하다 BIRDO 새 KOLEKTI 모으다.수집하다 PROFUNDA 김다 BO TEL。 병 KOMERCI 장사하다 PROPRA 고유의 BRILi 빛나다 KOMISIONO 위원회 REKOMENDI 추천하다 CEL。 쪽적, 복표 KON DU Kl 인도하다 REKTA 똑바르다 CARMA 매혹적인 KONG RES。 대회 RIP。>Zf 휴식하다 CEVALO 말(馬) KONSILI 조언하다 RIVERO 강 CINUJO 중국 K。NSISTI 구성하다 ROMf'I 부수다 DANG ERA 위험하다 K。NSTRUI 건설하다
DεJORI SALON。 살롱 당번보다 KOREUJO 한국
DEKSTRE 요E쪼 SCIENCσ 학문, 과학 KOVRI 덮다 SEKVANTA 다가오는 τ 「
DENT。 잇톨 KRESKI 자라다 SERVI 봉사하다 DIFINI 정의하다 KR。M 채외하다 SIGNIFI 의미하다 DIFINITA 쟁의왼 KULTUR。 문화 SKRIBπA 쓰인 DIRITE 말하자연 KU RAGA 용감하다 SP ECO 종류 EKZEMPLERO 책 한권 KUSI 능다 SPERTA 능숙하다 ERARI 실수하다 LAVI 씻다 STATO 상태 EST。NTA 미래의 LACA 피곤하다 SU,K~。 셜탕 EV。LUO 발전 UGI 연결하다 SUPOZI 가정하다 FAJR。 불 MINUTO 푼 SU PRE 위에,복대기에 FAK。 전문격인 일 MOMENTO 순간 SIRI 찢다 FENESTR。 창문 NACIO 국가, 민족 STON。 톨 FIL。 아들 NAGI 혜영치다 TASK。 일, 임무 FLOR。 꽃 NEGO 눈(훨) TEATRO 극, 극X FLUGI 날다 NEPRE 절대격으로 TELE RO 접시 F。RMO 형태 NUMERO 수 TER。 땅, 지구 FRAUL。 총각 ORGANIZI 조직하다 TRAKTI 취급하다 FREMDA 낯선, 외국의 Ofl!ENT。 동쪽,동양 TURNI 돌다 GAJNI 얻다 PASINTA 지냐간 USON。 미국 GAZ ET。 정기간행틀 PACO 영화 VALORA 가치가었다 GRATUU 축하하다 PENDi 걸다 VENT。 바랍 GRUP。 단체 PERFEKTA 완벽하다 VENONTA 다가융 GVIDI 지도하다 PER MESI 허락하다 VERKO 저작
GARDEN。정원 PLENDI 불명하다 VIZITI 앙문하다
(역자주 ‘ CINUJO, JAPANUJO, KOREUJO는 필요에 의해 덧불임)
- 38 -
"''
몇가지중요한표현들
pli gravaj ·esprimoj
cu ne= 그렇지 않습니까?
iorn p。st iorn=조금씩 조금씩
P”-malpli= 다소
mem-kornpreneble= 명 백 하게
temas pri= ∼에 관해 말하자연
iornete= 아주 조금
rilate al= ∼와 관련해서
ni diru= 말합시다
vers혀ne= 십 중팔구는, 아마도
eble= 아마
「빼
년펀 ]
blanka= 희다
nigra= 검다
rug a=붉다
flava= 노렇다
verda=푸르다
blua= 파량다
μ녁 」
monat이
januaro= 일월
februaro= 이 월
maπo= 삼월
april。=사월
majo= 오월
junio=유월
j비io= 칠월
augusto= 팔월
septembro= 구월
oktobro= 시 월
nov€mbro= 십 일월
decembro= 섭 이 월
쇼&;
nombroj
1 =unu 17=deksep
2=du 18=dek。k
3=tn 19=deknaii
4 =kvar 20=dudek
5=kvin 30=tridek
6 =ses 40=kvardek
7=sep
8=ok lOO=cent
9=naii 20Q=ducent
10=dek 300=tricent
ll=dekunu
12=dekdu 1α)()=mil
13=dektri 2α)()=du mil
14=del<l‘var
15=dekkvin
16=dekses • - 1αXXXJO=miliono
tag이 en la semajno
!undo=월요일
ma띠σ=화요일
merkred。=수요일
jauφ=목요일
vend redo=금요일
sabato=토요일
di man co= 일요일
[건L펀
I
.떼

printempo=봄
sornero= 여 름
aOtun。=가올
vintro= 겨 울
- 39 -
1’ •
믿 가장 자주 쓰이는 전치사들
AL ∼에게, -로
ANT AU -앞에
CE ∼에
DA ∼의(수, 양에 쓰임)
EL ∼의 밖으로
EN ∼안에
GIS ∼ 까지
INTER ∼사이에
La plej oftaj prep。zicioj
JE -에(시간) (일반적으로 의미가 정해지지 않은 전치사)
KONTRAU -에 반대하여
KROM ∼올 제외하고
KUN ∼와 함께
LAU -에 따라
PER ∼로써
POR -위효}여
POST ∼다음에, 뒤에
PRI ∼관하여
PRO ∼때문에
SEN ∼없이
SUB ∼아래에
SUPER ∼위에(기준점과 거리가 떨어진 경우)
SUR ∼위에(기준점과 불어 있는 경우)
TRA ∼를 거쳐, 두루
TRANS ∼건너
가장 지주 쓰이는 접속사들 La 미 ej oftaj konjunkci 이 kaj SU미 unkci 이
AU 혹은, 또는
CAR 왜냐하면 ∼때문이다
OUM ∼하는 동안, 반면에
KAJ 그리고
KE ∼ 라는 것
KVANKAM 비록 ∼일지라도
KVAZAU 마치 ∼인 것처럼
NEK···NEK -도 ∼도 아니 다
SE 만약 ∼이라면
SEO 그 러나
-40 -
‘ι-'
I 되 접 사 일 람
접두사
.떼

”K
.하
A e a o u

a
·밍
r l -r a
T
l
DIS- 분산 · 분리 : disd。ni~ 나누어주다
EK- 행위의 시작, 갑작스러움 : ekiri= 막 출발하다 ekvidi = 보기 시작하다
막알아차리다
FOR- 떨어집, 멀리 ; f。riri = 떠나다 forjeti= 던져버리다
GE- 남녀S썽 : gepatr。j = 부모
MAL- 반대 : malbela = 추하다
RE- 다시.거듬 : refari= 다시하다고치다,redoni = 되돌려 주다(어떤 것을)
-
(})[
rL
Mr
”r
L

-
ι‘
r
l
「파 )----ιF
V

미 μμA 이 시에 타 K 타 F」
μ단 단 ru·ru ι 씨 씨 잉
O
U

-------------------
-UL-
-UM-
나쁜성질 ; d。maε。= 흉가, hundaε。=똥개
동작의 계속 : man섭ad。=식사 d。rmadi= 계속 잠자다
구체적 사물 ; n。vaj1。=뉴스 b。vajo= 쇠괴|
구성원 : klubano =클럽회원, kursan。=강습생, 학급학생
집합 : arbar。= 숲, v。rtar。=시전
가능성 : mangebla= 먹을수 있는, videbla= 볼 수 있는
추상적 성질 : beleco= 아름다움
증대 • 확대 : bonega= 훌륭하다 grandega =거대하다
장소 : lernej。= 학교 sidejo =자리
우두머리 : sipestr。=선장
축소 : hundet。=강아지, riveret。=시내, 개울
∼ 하게 하다 : beligi= 아름답게 하다 grandigi = 크게하다
∼되어지다 : grandigi= 크지다
도구·수단 : sl。silo= 열쇠
여성형 : knabino= 소녀, cevalin。=암말
가치 : aminda = 사랑할만하다 leginda=읽을만하다
직업 : instruisto =교사, marksist。= 마르크스주의자
분수 : duono= 반 (1/2). kvar。n。= 사분의일 (1/4)
그릇·나무 · 나라 : cindruj。=재떨이, p。muj。=사과나무,
Angluj。=영국
자질을 가진 사람 : junul。=젊은이, grandulo =거인
한정되지 않은 의미 : sunumi= 일광욕하다 akvumi-= 물주다(꽃에)
-41 -
I 回상 관 사 표
사람
사물
자4
C>-‘-
시간
듣~2 t::l2
01r,-「IT
방법

-

l
이유
/、걷극
...L「TT
“뻐


이 얘
L
R A e o u


T
의 문 드E JI:~
I C그
(不定)
부 정
(否定)
지 시 전 체
kiu tiu IU eiu neniu
누구 그사람 어떤사랑 모두 아무도∼
어느 않다
kio tio io eio nenio
-。「。~ 그것 어떤것 모든것 아무것도∼
않다
kie tie ie - . eie nenie
어디 그곳 어느곳 모든곳 아무데도∼
않다
kiam ti am iam eiam neniam
언제 그때 어느때 항상,언제나 한번도∼않다
kia tia ia eia ‘ nenia
어떠한 그러한 어느 모든 아무것도∼
않다
kiel tie I iel eiel neniel
어떻게 그렁게 어떤 모든 어떻게도∼
방볍으로 방법으로 않다
결코∼않다
kiom ti om iom eiom neni。m
열마 그만큼 -;」~~3그 전부 조금도∼않다
kial tial ial eial nenial
왜 그때문에 어떤이유로 모든사유로 어떤
이유도-없다
kies ties ies ties nenies
누구의 (것} 그사람의 어느사람의 모든사람의 아무에게도∼
않다
-42 -

C b ) Mi estOS leglnta la libron.
나는 그 책올 읽었던(미래의 그 순간에) 사랍일 것입니다.느나는‘그 책올 원었을 것입
니다.
C c ) Mi estOS legOnta la libron.
나는 그 책을 원올려고 하는(미래의 그 순간에) 사랍일 것입니다. =나는 그 책을 읽을
것입니다.
여기에 똑같은 개념을 그림으로 나타냈다.
Ba Aa Ca

Bb\1//' AbψA chψc

B A c
과거 현재 미래
선 위의 점 A 는 동사의 현재시제 (estas) 를, 점 B 는 과거시제 (es tis) 를 점 C 는 미래시제
(estos) 를 나타낸다. 이들 점에서 나온 화살표는 기준점에서 분사시제에 의해 상대적으로 그
린 것으로 그 변동을 나타낸다. 그래서 “ Cb ”라고 표시된 문장은 전체적인 행위는 미래( C)
에 의해수행되지만, 분사시제“ b ”는미래가다소현재에 가까이 잃다늑것올나타내고있다.
만약 우리가 그 문장을 다음과 같이 나타낸다면 :
MI ESTOS DIMANCON LEGINTA LA LIBRON.
그 의미는 이렇다 : 일요일에 나는 그 책올 이미 읽었을 것입니다. (오늘 나는 그 책을 원지
않았지만 일요일에는 다 원었을 것입니다)
2) 수동분사
a) 수통현재시제는 -AT- 라는 어미에 의해 만들어진다.
LEG-AT-A LIBRO= 읽혀지는 책(지듬 읽고 있는)
(여기서 이 책은 행위를 수반하는 것이라기 보다는 책을 읽고 있는 사람올 수반한다. )
b) 수동과거시제는 -IT- 라는 어미에 의해 만들어진다.
LEG-IT-A LIBRO= 읽혀진 책(이띠 읽은)
c) 수동미래시제는 -OT-에 의해 만들어진다.
LEG-OT-A LIBRO= 읽 혀 질 책
능동분사와 같은 원칙에 따라 ESTI동사를 수단으로서 아홉개의 뚜렷한 시제가 만틀어진
다.
A a ) La libro estAS legAta.= 그 책은 지금 읽혀지고 있습니다.
Ab ) La libro estAS leglta. =그 책은 읽혀졌습니다.
Ac) La libro estAS legOta. = 그 책은 읽혀질 것입니다.
B a ) La libro estIS legAta. =그 책은 읽혀지고 있었습니다.
B b ) La Ii bro estIS leglta. =그 책은 읽혀졌었습니다.
B c ) La libro estIS legOta.= 그 책은 읽혀질 것이었습니다.
-44 -
,..
C a ) La Iibro estOS legAta. = 그 책은 엄혀지고 있을 것입니다.
Cb) La libro estOS leglta.= 그 책은 읽혀졌올 것입니다;
C c ) La Ii bro estOS legOta. =그 책은 읽혀질 것입니다.
*위의 번역은 문자그대로 번역하는데 지나지 않는다. 이는 우리말의 체계와 다르기 때문이
다.(역자주)
3) 분사는 앞에서 셜명한대로, 대부분 형용사의 형태로 유용하게 쓰이지만, 이는 또한 부
사, 명사로도 쓸 수 있다. 즉 그런 형 태로서 “Esperanto”=회망하는 사랍, “lernanto”=배우는
사람(학생), “ leg an to”=읽는 사랍(독자), “estonte”=미래에, “parolante”=말하면서,
“man홍inte”=먹고 나서 퉁.
*이 분사체계는 중급과정에서 상세히 언급될 것이다.
멤 효과칙인 학습올 위힌 킬잡이 kiel daurigi ?
이 에스패란토교재가계속해서 국제어를배우고사용하는사람에게 있어 유용하게 쓰이는
것이우리의 바햄이다. 적어도에스패란토가가진여러가지 기회들올이용하려면노력올경주
할 필요가 있다고 우리는 확신하고 있다.
이 책에서 배운 이 언어의 기초를 바탕으로 에스페란토를 좀 더 빨리 마스터하려연 될 수 있
는 한 많이 원고, 듣고, 쓰고, 말하는 것이 필요하다.
가장 먼저, 읽기에 쉬운 것은 이 책에 제시된 어휘들을 기초하여 쓰언 책일 것이다. 우리는
‘F acila Esperanto' 시리즈, 클라우드 피론(Claude Piron) 이 지은 책자들, 이 과정에 쓰이는
보조교재로 준비된 만확책자에 특별히 관심올 갖고 있다. 이런 흥미있고 간단한 작품들은 당
신들을 “어려움없이” 약 50,000종의 원작과 번역작품에 해당하는 에스왜란토의 용부한 문학
세계로 안내할 것이다.
듣기는다양한음악테이프뿐만아니라초급, 중급용카세트테이프를통해서 가능하다. 또
바르샤바, 베른, 팩이정, 자그레브, 파리, 비엔나, 로마퉁많은방송국에서는에스페란토정
규방송을 하고 있다.
말하기의 실습은국제적인 회합에서 가장잘이룰수있다. 매년 전세계적으로 250회 이상의
에스패란토모임이 있으며, 각나라에서 번갈아매년개최되는세계에스페란토대회에는가장
많은사람이 참가한다. 이에 관한상세한소식은국가에스페란토단체로부터 들을수 있다.
이 모든 것은 잘 알기 위해서는 에스페란토 정기간행물을 읽는 것이 중요하다. 이 간행물은
많은 나라에서 제각기 발행된다. 국가단체에서 발행되는 소식지는 그 나라의 회원에게만배포
되는 경향이 있지만, 이 국가단체는 국제 정기간행물과 판매용 책자에 관한 정보를 제공해 준
다.
한편해외여행올할수없더라도, 외국에서온많은사람들과접촉할수있다. 또세계의 많 은에스페란티스토들은다른나라에
있는동지들과편지교환을하기를원한다. 또한여행하는
에스페란티스토를당신의 집으로하루나이틀정도초대할수도있다. 이는“PasportaSeπo”
라고 불라는 서비스를 통하면 가능한데, 안내를 신청하면 가입원서를 받을 수 있다.
이 책자에 있는것을다배웠다연, 당신은에스페란토초급시험에 통과할수 있다. 이런 시
험제도는 에스페란토단체나 국가단체에 의해 채택되어 있다.
여기에 몇 개의 유용한 에스페란토단체의 주소를 적어둔다, (이 책자의 맨뒷면 참조)
-45 -
딩 에스때란토와 애스꽤란티스토 Esoerant。kaj
↓ geesperantlst。j
에스페란토가현존하는대부분의 언어들과는여러 방식에 있어 벗어나있다는것은사실셰
다. 에스페란토의 독특한특정은첫째, 한사랍이 창안했다는것이고, 둘째, 이 언어는일련의
사랍들의 조직적인 활통으로 더 발천되었다는 데 었다.
나핫말의 경우, 이와같은자각적인 창안은자연적인 언어 발달올통해서 아주오랫동안 l친 I e
행되어 왔다. 이러한 창안은 쓰기의 개염과 함께 특히 그 언어의 표준화i 문법과 어휘의 쓰기 ”
와함께 시작되었다. 언어발달의 단계는크게 선사시대와역사시대로나눈다. 이 분류에 따르
면, 에스패란토는자연발생적인 선사시대를뛰어넘어 그삶을문자화하고표준화한언어로서
시작했다. 그래서 언어역사상 하나의 사건이 되었다.
물론, 이 자연발생적 요소들은 뒷날 역사시대에서의 언어발달에 -중요한 역할을 한다. -그래
서 이러한요소들은다른자연적이고표준화된 언어의 경우처럼 에스패란토에도나타나있다.
에스페란토의 “인공적인” 창안은 이 언어가 갚고 있는 역사적으로 유명한 특정이다. 모든 언
어들에 있어 이러한 자각적인 창안과 표준화라는 인공적 특정은 철칙이다.
그래서 현대적인 의미에서 보면, 에스페란토는 다른 언어들과 마찬가지로 “자연어”이자
“인공어”이다.
또한에스페란토는인조언어로서의1 근원을갖고있어, 몇가지 명료한특정을강고있다. 언
어구조가간단하여 현존하는다른자연어보다배우기가몇배 쉽다. 예를들어, 라틴어는네가
지 동사활용과다섯가지 격변화를두었으나, 에스헤란토는통사활용에-예외를두지 않고, 격
도 두가지(주격과 목적격)로 되어 있어 배우기가 아주 쉽다.
에스페란토는 국제사회와 국제생활에 있어서의 언어역할에 대한 특수한 요구의 결실로써
이 세상에 나오게 되었다. 라자로 루도비코 자벤호프(Lazaro Ludoviko Zame띠100 는 민중의
개별집단-민족과 종교적 신엽사이에서 자주 일어나는 불화는 상호무시와 오해에 그 근원이
있다고보았다. 상용언어가너무많아다른환경에 살고 있는사람들은직접 만나서로친숙해
지기가어렵다. 성서에서 언어다원주의가신으로부터의 저주와인간에 대한벌이라고생각하
는 것도 놀랄 일이 아니다. 이런 상황이 국제사회를 크게 손상시키고 있다. 즉 많은 문화들이
가지고 있는 지식의 거대한 보고와 경험의 축적은 세계인류가 접근하여 이용할 수 없모록 되어
었다. 이 세계는 군사적 또는 경제적 지배때문에 문화까지 지배받고 있다. 그렇기 때문에 대부
분의 나라에서 위대한 과학자들은 자신의 고유분야만 연구하기 보다는 외국어들을 학습하는
데 삶의 많은 몫을 바치고 있는 실정이다.
언어가얼마나중요한가는국제회합에서 명백하게 드러난다. 그모임에서 가장적극적으로
참여하는 사랍은 그 분야의 전문가이기 보다는 그 회합에서 쓰이는 언어를 가장 잘 아는 사람
이라는 점에서도 잘 알 수 있다.
고퉁교육올 받은 부유한 엘리트들은 쉽게 외국어를 배울 수 있어 국제사회의 생활은 부유하 -
고, 잘 교육받은 사람들의 특권이 되었다. 작금의 세계 정세 를 보면, 국제관계는 점점 필연적
으로 민주화가 되어가고 있지만, 불행히도 현재의 언어정세는 오히려 역기능을 나타내고 있
다.
그러면 결국 평범한 사람들은 다른나라에서 온 사랑들을 만날 때 맥없고 귀먹은 채로 서 있
어야한다연, 이는중대한일이 아닌가? 그들은상대방에게 아무할말이 없는가? 그들의 인
간적 호기심은 외교관 엘리트들의 일보다 덜 중요한가? 결국 보통사람들이 수개국의 언어에
-46 -
」;;
r·i p--
농통한 특권총의 독점올 무너뜨렬 때, 지배할 목적으로 노련한 정치엘리트가 사용하는 적대
감, 외국인올싫어함, 민족주의는사라질것이다. 또국제사회는그구성원들의차이점보다는
유사점올 더 인식하여, 더 이상 적대적인 정치체제에 놓이지 않게 될 것이다. 물론 세계의 갈
동의 그 원인이 언어의 다양함이 아니라 계충간의 차이와 정치권력에 있지만, 명백히 해두어
야 하는 것은 사람들 사이의 벽올 허물기 위해서는 정보와 통신의 독점올 째야 한다.
&·ft·-E
---i¢t·vi---&r
‘. “서|계어”의 운명
바빌로니아의 저주문제를 풀고자 한 여러 사상이 있었다. 그 가운데- 하나가 영어, 불어, 러
시아어를 국제어로 사용하자는 것이었다. 그러나 이것은 얼핏 보아도 어불성셜이다.
우리는유엔이나여러 국제단체에서 어떤 언어가국제적으로중요하고공식적인 언어로부
상하는지 주목하고있다. 주요싸움은영어와러시아어의 싸웅에 있다. 또중국, 아랍, 힌두,
스페인, 프랑스어 둥이 논쟁의 무대에 이미 나타났으며, 곧 일본, 스와힐리어나 여러 급속히
성장하는 언어들도 무대에 나설 채비를 하고 있다.
한 언어에 국제적 신분올 인정하려면 그 언어를 사용하는 그 나라의 경제력, 정치력을 알연
된다. 항상 일어나는 언어 경쟁의 결과로 많은 나라들이 불이 익의 위치에 었다는 것올 자주 본
다.
권력은 유한하다는 것을 우리는 역사를 통해 알고 있으며, 이것은 언어사회에서도 적용될
수 있다. 라틴어가 대표적인 예가 될 것이며, 그 다음은 프랑스어이다. 지난 두 세기에 걸쳐보
면, 헝가리어, 터키어, 이탈리아어, 독일어가 번갈아가며 대부분의 유럽을 지배해 왔다. 한때
고대 로마 귀족과 세계의 모든 지식인들의 언어가 되었던 그리야스어는 이제 국제적으로 무의
미한 위치로 전락했다.
다른 각도에서 보면 소위 “세계어”의 존재는 문화 교류와 상호이해에 도웅을 주었다기보다
는방해가되어왔다. 만약많은약소국이 영어나프랑스어를배워야하고, 그나라국민들은
세계의 다른지역의 언어와문화에 대해 무식한채로남아있는상황이 된다연, 이는진정한의
미의 상호의사소통이 될 수 없다.
언어의 지배와 차별대우는 경제나 다른 형태의 지배-차별대우의 반영이다. 에스페란토권
을 비롯한 다른 곳에서도 점점 자주 대두되는 문제는 서로가 평퉁한 상태에서 의사를 전달할
수 있느냐는 점이다.
국제사회에서의 번역은 이 문제에 대한 실제적 해결책이 될 수 없으며, 번역에 드는 비용은
국제기구예산의 3 분의 1 에 상당한다. 더구나직접 얼굴을맞대고하는의사소통은통역자
에 의해 대체될 수 없다.
해결책으로서의 자연적 국제어
점점 대다수의 국가들은 주도적인 세력올 가지고 있는 언어사용의 강요를 받아들이지 않으
려는 경향이 더욱 명확해지고 있다. 그렇다면 그 해결책은 라틴어, 스와힐리어, 말레이어와
같은 계열올 따라서 국제어는 정치적으로 중립적인 언어가되어야 한다는 것이 당연한 귀결이
다. 이런 언어들은 이들이 갚고 있는 상대적 중립성 때문에 특히 민족간의 의사소통에서 몇가
지 성공사례를 만들어 냈다. 이로부터 라틴어나 그리이스어나 히브리어를 되살리자는 이론이
제기되었지만 이러한 계획은 뿌리를 내리지 못했다. 왜냐하면 이 언어들은 이미 현대의 코뮤
니케이션에서-히브라어는 예외지만-제기능을 다할 수 없기 때문이다. 다른 한편으로, 이
언어들은 각기 어떤 특정문화에 속해 었다.
-47 -
한 언어는 어떤 특정한 문화와 문명의 표현이므로, 아프리카 언어로서의 스와힐리어는 영어
와 프랑스어가 국제어로서 실때한 것과 같은 이치로 국제영역에 적합하지 않다. 반복해서 말
하자면, 이들 언어는 대부분 다른 세계에게 낯선 문화를 반영하고 있기 때문이다.
이 교재를통해 국제어 에스쩨란토를배우기 시작한사랍은, 국제어는배우기 쉬워야하고,
그래서 교육올많이 받지 않은사랍도쉽게 익힐수있어야한다는사실을인식했을것이다. 이
에스페란토는 어느 한 민족에도 속하지 않으면서 동시에 모두에게 형둥한 언어이다.
이 언어는 일본문화와 브라질문화를 평둥하게 취급할 뿐 아니라, 세계의 모든 문화의 요소
틀올 다; 포함할 수 있다.
에스페란토 운동은 전 세계에 현존하는 언어와 문화의 다양성을 무시하는 이상가들이나 공허한
세계주의지들이 하는 것이 아니다. 에스페란토 운동은 모두가 에스페란토로 대화해야 하기 때문에
다른 언어를 배척해야 효κ}고 주장하지 않는다. 반대로 에스페란토 운동은 힘샌 한언어의 강요에
서 벗어나세계에 널려져 있는 모든 언어와 문화를 보존하기 위해서 노력하고 있다. 이 운동이 내거
는 슬로건은 〈누구나 제 집에서는자기 고유의 빙언으로 말하고, 제 나라에서는 제 나라말을 쓰고,
외국사람을 묘벌 때는 국제어인 에스페란토를 쓰자〉는 것이다. 이러한 S법묘1-0I 문화의 다S썽을
보존할수있을것이다.
니콜라 라위효(Nikola Rasic3)
-48 -
I굉 국어-에A때란토사전 :..i:
‘i “f }
과자 KUKO 날씨 ~〔iπz”{:~、r‘-、 '

과학 SCIENCO 낮
관계 RILATO 낯션 <;· 1;
가격 PREZO 관료 BUROKRATO 낱월 「·
가까이 PROKSIME 광장 PLACO 내일 -.-‘」 •,‘·
가까이어| APUD 괴륨히다 GEN! 냄새 ‘ ODORO ''시깐
가다 !RI‘ VE TURI 교훈 LECIONO 너무 TRO
가가르득하치다다 ?LENA 구(9) NAU 넓다 LARGA -
INSTRUI 구듯점 PUNKTO 넘어서 TRANS
가올 A[JTUNO 구성되다 KONSISTI 노렇다 FLAVA
가장 PLEJ 구월 SEPTEMBRO 노래 KANTO
가정 FAMILIO‘HEJMO 국가 NACIO 놀다 LUDI
가정하다 SUPOZI 국민 PO POLO 놀라다 MIR!
가족 fAMILIO 문중 A MASO 높다 ALTA
가지 BRANCO 권(책효댄) EKZEMPLERO 누구 K!U
가지다 HAVI 귀 ORELO 눈(당) OKULO
가치가있다 VALORA 그 LA‘ LI 눈(톨) NEGO
간단하다 SIMPLA 그것 CI 눔다 KUS!
감사합니다 DANKON1’ 그녀 SI 느끼다 SENTI
감추다 KASI 그률 ILi 능숙하다 SPERTA
갑자기 SU BITE 그래서 DO
강 RIVERO 그러나 SED c
?:I뻔하다 PRELEGI 그런데 NU
강하다 FORT A 그럼에도 TAMEN 다가올 VENONTA
갈다 SAMA 그리고 KAJ 다른 ALIA
개 HUN DO 그림 BILDO 다안 NUR
개인 PERSONO 극장 TEATRO 다음의 SEKVANTA
객차 VAGONO 근처 PROKSIME 단어 VORTO
거래하다 KO MERCI 금요일 VEND REDO 단체 GRUPO
거리 STRATO,‘00]0 기분좋다 AGRABLA 닫다 FERMI
거의 PRES KA 기쁘다 COJA 달(당력의) MONA TO
거주하다 LOG! 기억하다 MEMO RI 달다 DOLCA
건강하다 SANA 길 VOJO,STRATO 달리다 KUR!
건설하다 KONSTRUI 길게 LONGE 당기다 TIRI
걷다 PAS! 깊다 PROFUNDA 당번서다 DEJORI
걸다 PENDi ·· ·J7f? cu 당신 VI
겁다 NIGRA 까지 GIS 대답하다 RESPOND!
겨울 VINTRO 째꿋하다 PURA 대략 CJRKAU
견본 EKZEMPLERO 깨우다 VEKI 대신에 ANSTATAU
결국 FINE 꽃 FLORO 대중 AMASO.PUBLIKO
결정하다 DECIDI 끌다 TIRI 대회 KONGRESO
경우 FOJO 더 PU
경찰 PO LICO 더미 A MASO
AUSKULTI
」던지다 JETI
경청하다
경에 CE 나 MI 앞다 KOVRJ
계산하다 KALKULI 나라 LANDO 도∼도아니다 ”EK -NEK
계속하다 DA URI 나무 ARBO 도시 URBO
계획 PLANO 나이 AGO 도착하다 ATINGJ
고요하다 TRAN KV I LA 나타나다 APER! 돈 MONO
곤돌라 GONDOLO 남다 RES TI 동다 HELP I
.SC. STONO
E BALD AU 남성을나타냄 SINJORO ..
공공(중) PUBLIKO 남펀 EDZO 돌보다 ZORGI ·
공기 AERO 남자 VJRO 동굴 KAVO
.sc.~
공룡의 UNIVERSALA 남쪽 SUDO -를 BES TO
과거의 PASINTA 날다 FLUG! 동쪽 ORIENTO
-49 -
홍싼 DUM 무겁다 PEZA 동양 ORIENTO 무서워하다 TIMI ·‘분 분노 )Ff、·~~~ig
동의하다 KO NS ENT! -I「그s.、」; KIO 운리하다 APART A
되다 FARIGI ; 。r PORDO 불 FAJRO
두껍다 DIKA 문제 PROBLEMO 불펑하다 PLENDI
두다 MET! 문화 KULTURO 붉다 RUGA
툴다 AMBAU 묻다 DEMAND! ·~ 비밀 SEKRETQ‘ 뒤에 POST 율 AKVO 비슷하다 SIMILA-. ;-ι
든지 AJN 미국 USO NO 비오다 PLUVI ‘
듣다 AUDl.AUSKUL Tl 미술 ARTO 비록 ∼일지라도 KVANKAM
들딴 KAMPO 민족 NACIO 비웃다 MOKJ
디나르(유고 회폐단위) DINARO 면출 PO POLO 빛 LUMO
따뜻하다 VARMA 믿다 KR EDI 빛나다 BRiLI
따르다 SEK VI 뼈르다 RAPIDA
땅 BIENO.TERO 앨리 FRUE.RAPIDL 닙
때리다 BAT! 앙 PANO
때문에 PRO 바깥에 EKSTER
떨어지다 FALi 바꾸다 SANGI λ 또는 AU 바다 MARO
또헌 ANKAU 바라다 DEZIRI 사( 4) KVAR 똑바르다 REKTA 바람 VENTO 사건 AFERO 풍풍하다 DIKA 박사 DOKTORO 사나운 SOVA GA 뛰다 SALT! 반대하여 KONTRAU 사다 ACETI
반드시 NE PRE 사랑하다 AMI
2 받다 RICEVI 사무 AFERO
받아틀이다 AKCEPTI 사실 FAKTO 라고생각하다 OPINII
발 PIEDO 사용하다 UZI 라는것 KE 발전 EVOLUO -사월 - AP RI LO 로서 KIEL 밤 NOKTO 사이 INTER 로써 PER
방 CAM BRO 사진 FOTO
방문하다 VIZITI 사회자 PREZIDANTO
口방법(식) MANIERO 산 MONTO
방향 DIREKTO 산책하다 PRO MEN! 마르다 SEKA SIPO 살다 VIVI
마시다 TRINKi 배부르다 SATA 살롱 SALO NO
마음 KORO 배열하다 ARAN GI 삼( 3) TRI
마음에들다 PLACI 배우다 LERNI 상월 MARTO’
마지막의 LAST A 백 (100),. CENT 상상하다 IMAGI
마치∼인 KVAZAψ 백작 GRAFO 상태(황) STA TO
마침내 FINE 버리다 LASI 새 BIRDO
만나다 RENKO NT! 6』{ FOJO 새롭다 NOVA
E별다 FAR! 번뇌하다 GENI 색채 KOLO RO
만약 SE 번호 NUMERO 생각하다 PENS!
만족하다 KONTENTA 벌써 JAM 생산하다 PRODUKTI
만지다 TUSI 병(細) BOTELO 서다 STARI
않이 MULTE 보고하다 RAPORTI 선택하다 ELEK TI
알(옳) CEVALO 보내다 SENDI 설탕 SUKERO
말하다 PAROLI.DIRI 보다 VIDI 성(城) KASTELO
망치다 FUSI ∼보다위에 SUPER 성공하다 SUKCESI
매우 TRE 보여주다 MONTRI 세계 MONDO 매혹적인 CARMA 보통 GENERALE 세계의 UNIVERSALA 머리 KAPO s다a PRINTEMPO 소개하다 PREZENTI 먹다 MANGI 봉사하다 SERVI 소년 KN ABO 멀리 FOR 부르다 VOKI 소리 SONO
메모 NOTO
-d「~ PARTO 소리치다 KRII
목소리 voco 부수다 ROMPI -ι‘L~프 BRUO
목요일 ]AUDO 부유하다 RICA 2~ EKSKURSO
목적(표) CELO 부족하다 MANK! ~ MANO
-5。-
,·“ - NOMBRO 얼굴 VIZAGO 유능하다 KAPABLA
수뇌의 CEFA 얼마E덤 KIOM 유월 JUNIO
수량 NOMBRO 없이 SEN 유용하다 UTILA
수효일 MERKREDO 애게 AI 유쾌하다 AGRABLA
수집하다 KOLEK TI 에관하여 PRI 육( 6) SES
순간 MO MENTO 에달하다 ATINGI 으로보이다 ASPEKTI
숨기다 KASI 때서부터 EL 으로부터 DE
술 VINO 여기에 ∼이 었다 JEN 율수단으로하여 PER
쉽다 FACILA 여러가지의 DIVERSA 의 DA, DE
스스로 MEM 여름 SOMERO 의미하다 SIGNIFI
시각 HORO 여전히 ANKORAU 의심하다 DUBI
시간 ; TEMPO,HORO 여행하다 VOJAGI 의의견율갖다 OPINII
시도하다 PRO VI 역사 HISTORIO 의자 SEGO
시월 OKTOBRO 역시 ANKAU 01( 2) DU
시작하다 KO MEN CI 역힐 ROLO OI(곳, 것) CI
시험효}다 PROV! 연결하다 LIGI 이기다 VENKI
신사 SIN JO RO 연극 TEATRO 이다 ESTI
신체 KO RPO 영국 BRITIO 이름 NOMO
실수하다 ERARI 옆옆에 FLANKO 잇옐 DENTO
심장 KORO APUD,CE 이상 IDEO
십 (1 이 DEK 여l iiK~EMPLE 이야기하다 RAKONTI, DIR!
십이월 DECEMBRO 예톨들연 인간 HOMO
쓰다 SKRIBI 예술 ARTO 인것같다 ASPEKTI,SAJNI
쓰인 SKRIBITA 오 l HOT 。」I~ ARTO
씻다 LAVI 오( 5) KVIN 인도하다 KONDUKI
오늘 HODIAU 인지어떤지 cu
。오다 VENI 일( 1) UNU
오랫동안 LONGE 잃 " - AFERO,T ASKO
아니(하다) NE 오월 MAJO 일일반 (日사)람 TAGO
아들 FILO 오틀쪽 DEKSTRE ON!
아래 SUB 올바력| GUS TE 일반적으로 GENERALE
아름답다 BELA 옳다 PRAY A 일븐 JAPANUJO
아버지 PATRO 옷입다 VESTI 일어나다 OKAZI
아이 INF ANO 완벽하다 PERFEKTA 일월 아저씨 ONKLO 왜 KIAL 일요일 b~~~~g
아주 TRE 왜냐하면 CAR 일찌기 FRUE
0아펌직 ANKORAU 외국의 FREMDA 일하다 LABO RI
MATE NO 요리하다 KUIRI 엄다 LEG!
o~픔 DOLORO 요청하다 PETI 잃다 PERDI
악마 DIABLO 용감하다 KURAGA 입 BUSO
악보 NOTO
용서하다 PARDON! 잊다 FORGES!
안녕하세요 SALUTON
우두머리 EST RO
안에 EN
우리 NI 안의 INTERN A :;i;::
우유 LAKTO
앉다 SIDI
우펀 POSTO
알다 KONI, SCI!
운반하다 PORTI 자동차 AUTO 알리다 INFORM!
SOVAGA 울다 PLO RI 자라다 KRESKI 야생의
움직이다 MOVI 자신(재귀대영사) SI 약간의 DA, KELKAJ
움푹들어E랫 KAYO 자연 NATURO 어느것 KIU
웃다 RID! 자유롭다 LIBERA 어디(에) KIE
어디로 KIEN 원하다 DEZIRI, VOL! 자주 OFTE
어떤(종류의) KIA 월요일 LUNDO 작동하다 FUNKCII
위대하다 GRANDA 잔인하다 TERURA 어떻게 KIEL
위에 SUPRE, SUR 잠자다 DORM! 어제 HIERAU
위원회 KOMISIONO 잡다 KAPTI, '!'ENI 언어 ‘LING VO
언제 KIAM 워하여 POR 장사하다 KO MERCI
위헐하다 DANG ERA 장소 LOKO
얻다 GAJNI
유고슬라비아 JUGOSLAVIO 저녁 VESPERO
& - 51 -
저슐(작) VERKO 차(흉) TEO -피곤하다 LACA
적어도 ALMEN AU 효F성하다 KONSENTI 뭘요하다 NECESA,
전문적인일 FAKO 창문 FENESTRO BEZONI
전부의 TUTA 찾다 SERCI, TROY!
전쟁 MILITO 책 LIB RO 률
힐대적으로 NE PRE 처럼 KIEL
젊다 JUNA 천 MIL 하다 FARI
점 PUNK TO 청하다 PETI 하연 힐수륙∼하다 JU ... DES
접시 TELE RO 쳐다보다 RI GARD I 학과 LECIONO
정기간행을 GAZE TO 초대 IN VITO 학문 SCIENCO
정돈하다 ARAN GI 초륙의 VEl<DA 한국 KOREUJO
정복하다; VEN KI 총각 FRAULO 할권리가있다 RAJ TI
정원 GARD ENO 최근의 LAST A 힐수있다 POVI
정의하다 DIFINI 최후 FINE 함께 KUN
정지하다 HALTI 추천하다 REKOMENDI 해 JARO
정확하다 GUSTA 촉하하다 GRATULI 해야한다 DEVI
채시하다 PREZENTI 충분히 SUFI CE 행동하다 AG! ·
제안하다 PRO PO NI 취급하다 TRAKTI 행복하다 FELICA
제외하고 KROM 치루다(비용을) KOS TI 허락하다 PER MESI
조각 PECO 친구 AMI KO 혜엄치다 NAG!
조언하다 KONSILI 친매하다 KARA 현영하다 ISA GA
조직하다 ORGANIZI 칠 (7) SEP 형채 FRATO
조차 EC 칩월 JULIO 형태 FORMO
존경 RESPEKTO 침묵 SILENTO 호텔 HOTELO
존쩨하다 EKZISTI 혼자 SOLA
좀더 PLU 격 화요얼 MARDO
종류 SP ECO 캐나다 KAN ADO 확실하다 CERT A
종업원 KELNERO 커피 KAFO 회후장획하다- PREZIDANTO
종이 PAPERO 컵 GLASO BED A URI
좋다 BONA 큰크다 (키의) GRANDA 휴식하다 RIPOZI
좋아하다 SATI ALTA
주간 SEMAJNO 큰소리의 LAUTA,BRUA
주다 DON!
주목하다 RI MARKI E
주요하다 CEFA 타고가다 VETURI
주위애 CIRKAU 탁자 TABLO
주의하다 ATENTIZORGI 토앙 TERO
죽다 MORTI 토요일 SABA TO
훈비하다 PRETA 토지 BIENO
중간 MEZO 롱하여 TRA
중국 CINUJO 륙열하다 APART A
중대(요)하다 CEFA.GRAVA 특히 PRECIPE
쥐다 PRENI.TENI
즉시 TUJ
즙 SUKO 고
지구 TERO 파렇다(좁) BLUA
지글 NUN 필( 8) OK
지나가다 PAS! 열다 VEND!
지내다 FART! 필월 AUGUSTO
지도자 ESTRO 펀지 LETERO
지도하다 GVIDI 평균 MEZO
지불하다 PAGI 명점 NOTO
지속하다 DA URI 핑화 PACO
진실 VERO 펑화롭다 TRANK VILA
집 QOMO. HEJMO 포기하다 LAS!
찢다 SIR! 폭력주의자 TERO RISTO
표 BILETO ::>:: 후르다(앓) VERDA
- 52 -
띠 ESPERANTO-KOREA VORTARO J I
A BON써찌 좋다 DOLOR。뼈 아용
B。πL,O(쩌 병(뼈) DOM。쩨 징
ACET‘~) 사다 BRANC이1찌 가지 " DON때 주다
AERO(A) 공기 BAI내A) 빛나다 DORMl(7) 장자다
AFER0(3) 사건, 일, 사무 BRmO 영국 D며4’ 이( z)
A<꾀메 행동하다 BRU0(1찌 소옴 DU빼1끽 의심하다
A~RABL꺼~12) 유쾌하다.기분좋다 밍jκ>KRλ,TO(히 완료 DU씨히 -풍안
AG0(1.0) 나이 BUS0(12) 입 • E
AJN(12) 든지 EC(7) 죠차
AKCEPTl(A) 받아들이다 C EDZ1이히 남편
Al<N•。σ) 물 CELO(A) 옥적,옥표,욕적지 EKSKURS0(1이 소풍
A니2) 에 게 CENT(3) 액 (JOO) EKSTE앤9) 바쌀에
ALI쩌3) • 다른 CERT.쩌이 확실하다 .표MP\.터1or 예륭들연
ALMENAU(9) 적어도 EKZEMPL태O(A) 견본, (한)권
ALT쩌6) 높다, 키 큰 • EKZIST~11) 존재하다
A씨(2) 사랑하다 c E니4) ∼애서부터
AMAS9(11) 군중,대중,더미 QAMBR0(1) 땅 ELEK재11) 선택하다
AMBAU(12) 둘 다 C1A머5) 왜냐하여 EN(1) -안에
AM1Kq(1) 친구 CARM찌A) 매혹적싣 ERAR~A) 실수하다
ANKA내21_ 역시, 또한 @터4) 곁에 옆에 ESPER~6) 회망하다
ANKORAU(낀 여전히, 아직 yEF쩌1이 주요배,중요하다,수뇌의 EST~1) 이다
ANSTfffAU 대신에 CEVALO(쩌. 말(馬) ESTR0(11) 지도자, 우두머리
ANTAU(3) 앞에 c~s1 。](것,곳)융 EVOLUO(A) 발전
APART쩌12) 특별 ·분리하다 나타내는 부사 F
APER~8) 나타나다 CINUJQ(A) 중국 ‘ACι찌2) 쉽다
A뼈ILO(A) 사월 CIRKAU(9) 주위에 대략 FAJR이A) 용
APUI겐2) 옆에,가까이에 6내1) ---까?’인지, 어떤 FAKO(A) 전문적인 일
ARANGl(11) 정돈·배열하다 지 FAKT0(12) 사실
ARB0(12) 나무 D FAMIU0(6) 가족
ART이A) 예술, 인공, 미숨 D쩌:a1 -의, 약간의 FAU(4) 떨어지다
ASPE~12) -인 것 갈다, DANGER찌A) 위험하다 FAR~?) 하다, 만률다
-으로 보이다 DANKO애찌 감사합니다 F뻐때4) 되다 I
ATENDl(7) 기다리다 DA빠1이 지소(계소)하다 태RT뼈 져내다 I
ATHπ1(9) 주의하다 D타1) 의「-;로부터 FEB앤U뼈q시 아뭘-
A낀NG~A) 도작하다,-에 달하다 DECEMBRO(A) 십 ~1 월 FELIC짜9) 앵복하다
AYβ) 또는 DECIDl(8) 절 정하다 FENESTRO(A) 창문
A\JD~씨 듣다 D티ORl(A) 다번서다 FERM‘씨 닫다 !
AUGUSTO(A) 왈월 DEK(4) ALO(A’ 아들
AUSKU'πm 경청하다 십 (1이 AN터3) 마칭내 결국 “ ~v1 DEKSTR타A) 오른쪼
Al}T0(5) 자동차 DEMAND~2) 묻다 FLANK0(11) 옆
AUTUN어A) 가올 DENT어A) 잇빨 FLAV,쩌깨 노량다
FLORO(A) 꽃
B DEV~4) 해야한다 FLUG~A) 날다
DEZIR~6) 바라다, 원하다 F。J0(6) 번(반복) 경 。
BALDAU(끼 곧 DIABL0(7) 악마 F。쩌n 열 리-「
BATl(~2) 때리다 DIFIN”A) 쟁의하다 FORGE해히 잊다
BEDAUR~5) 후회하다 DIK찌1이 두껍다, 뚱뚱하다 FORMO(A) 형태
BEL..A(2) 아릅답다 DIMANC0(7) 일요일 FORT.쩌3) 강하다
BEST0(8) 동물 DINAR()(히 디나르(유고 화해 FOT이'4) 사지
BEZ。N1(6) 필요하다 단위 ) FRA"[0(2) 혀채
BIEN0(12) 토지, 땅 미Rl(2) 말하다 FRAULO(A) 훌각
BILDO(A) 그립 DIREKT0(12) 방향 FREMn.11.1.11.1 외국의 낯서
BιETO(A) 표 DIVERSA(9) 여러가지의 “이~1 ’ ‘
BIRD。(A) 새 。。(9) 그래서,그런데 FRI)터끼 를려, 얼쩌기
BLANK쩌A) 회다 DOKT。R이6) 박사 FUS~12) 망치다
BLU쩌A) 파렇다(훔) D。LC쩌10) 달다 FUNKCll(A) 작동하다
- 53 -
G
GAJN~A) 얻다
GAZETO(A) 정기간행물
GLASC끼8) 컵
GONDOL0(11) 곤올라
GRAF이12) 액작
GRANDA(2) 크다
GRATULl(A) 축하하다
GRAV,쩌11) 중요·중대하다
GRUP。(A) 단체
GVID”A) 지도하다
G
딩ARDENO(A)
딛EN1(12)
~ENERAL터1의
딩”1)
딩l펙끼
딩。J셰3)
<?UST찌11)
GUST티11)
H
HALT1(11)
HAV”2)
HEJM<겨2)
HELP~§)
HIERAU(6)
HIST ORI이A)
H<겨3) •
HODIA~6)
HOM이에
HOR0(5)
HOTEL0(1)
HUNDO(A)
IDE0(9)
lll(1)
IMAGl(A)
INFAN0(6)
INF。RMl(A)
INSTRU”A)
INTER(4)
INTERN깨A)
INVIT0(1 찌
IR”찌
JAM(5)
JANUARO(A)
JAPANUJ이씨
JAR대5)
J티6)
JEN(2)
JE혀1)
JU ... DES(12)
JUGOSLAVI이A)
JUN쩌2)
JUNIO(A)
~AUD<거A)
JET~1이
K
KAF·어2)
KAJ(1)
KALKULl(A)
KAMP。(12)
KANADO(A)
K재T0(3)
KAP0(4)
정 원
KAPAB내12)
번뇌하다,괴홉허다 KAPT1(12)
일반적으로,보통
KAR찌8)
KA~TEL이12)
KAS~A)
KAV0(12)
K터2)
KELKAJ{8)
KELNER어'3)
KIA(2)
KIA니5)
KIAM(4)
KIE(3)
KIE니'3)
KIE애씨
KI0(1)
KIOM(4)
Kl내1)
KLAR쩌9)
KNAB0(7)
K。LER이씨
KOLEKTl(A)
K。LOR0(11)
KOMENC1(5)
KOMERCl(A)
KOMISIONαN
KONDUK~A)
K。NGR않O(A)
KONl{11)
K。NSENTI(11)
KON잉U(A)
KONSIST~A)
KONSTRU~A)
벌써 KONTENT앤1 낀
일윌 K。NTRAU(8)
일본 K。REUJO(A)
해(年) K。R0(12)
고정된 의미가 없 KORP0(12)
는 전치사 K。ST1(5)
여기에 -었다 KOVR~A)
예 KRED~9)
-하연 힐수흑, 더 -하다 KRESK”A)
유고슬라비아 KR”m
젊다 KROM(A)
유월 KUIRl(2)
그것
까지
기쁘다
정확하다
올바르게,정확하게
정지하다
가지다
가정
롭다
어제
역사
오!
오늘
인간
시간,시각
호탤

이상
그들
상상하다
아이
알리다
가르치다
∼사이
∼안의
초대
가다
J
--,J


챙월 、잃십경원·~~꾀환짧3코 [_(} '.
KUI애2l 함째 ∼- - - ----- ---‘’
KU RAG쩌A) 용강하다
Ku1;um 달리다
KUS~A) 눔다 '·::·,i-:0:,;r.
KVANKAM(8) 비록 ∼일지라포능ι
KVA태4l 사 (4) 젠(젠 %
KVAZAU(9) 마치∼인것처렁ηι
KVIN(4) 오( 5·,) 'i'' ,,끼“‘;
L ·''°’ , •. ,, •.
목요일
던지다
커피
그리고
계산하다
η ,
‘‘‘ 씌 、
땐따꽤 !L 냐챔 )일 로따일 냉 뼈
다다
피얽팎 앞손에 f- 。-때뾰뼈샘상껴앞마껴감나젠챔분붉뼈 원


4
)베 끼
삐께뼈쩌째)에 미 써 께쩨 쩌m 쩨 히떠 께쩌M 깨에삐뼈떼”때재뼈)삐때 미 삐때
m
O쩌 πm--m 찌m 쩌세 m때씨K mm 때셰M삐qG비 Om q 때-G따Wπqmnm 매mg%씨어 πn 삐삐
빼따κM빠‘빠쩨빠 빼빼따떠뼈패떼빼뼈떼뻐 .amM 빼빼빠 빼빼빼빼빼빼빼빼빠뻐빼뼈뻐따빼뼈삐빼빼빼빼

넷 갚
+파 따
縣것

챔 큼썩다

다빠

쐐다斗
다다여 생

斗고다
빼 빼網햄빽뼈챔꿇련뺏總햄왜앤빼빼뺑염뺀뮤뺑션끓챔쇄쐐짜쐐뺑뼈얽웹했햄뺑햄뺑함돼뺀우유
나라
넓다 ., . ,, 」.ι-
포기하다, 버리다、
마지막의 , 최근의
∼애 따라.∼에따르연 •
큰소리의 ·,
씻다 , ·
학과
읽다 μ ,
배우다
펀지
,시 i •‘
二l」
자유흉다‘.‘
책 ‘. ‘ 연결하니‘~" _;;;;
언어 」-‘ ?‘.
거주하다?’ ??
장소 ”’ ;‘’、
길게, 오랫동안놀다

월요일 、
) -
- 54 -
달(달력의)

세계

보여주다
내일
중다
웅직이다
많이
MONATO(S)
M。N0(2)
M。ND어9)
MONT0(12)
M。NTRl(4)
MORGAU(6)
MORT~8)
MOV~11)
MULT터3)
N
NACIO(A) 국가, 민족
NAGl(A) 헤엄 치다
NASKl(1 이 낳다
NATUR0(1 낀 자연
NAU(4) 구( 9)
N티1) 아니다
NEC ES쩌6) 필요하다
NEGO(A) 눈(雪)
NEK .. NEK(7) -도 아니다
NEPA티A) 젤대적으로.반드시
N1(1) 우리
NIGR쩌A) 겁다
N。KT0(7) 밤
N。M이1) 이릎
N。MBR0(12) 수. 수량
N。TO(히 메모,평정,악보
N。V쩌2) 새돕다
NOVEMBR이A) 십이월
NU(히 그런데
NU MER이A) 변호
NUN(1) 지금
NU쩌낀 다만

OD。R0(12)
OFT타8)
O씨4)
。KAZl(3)
OKTOBRO(A)
OKUL0(2)
o니5)
ONl(4)
ONKL0(9)
OPINll(1 이
ORD0(8)
OREL!이12)
。RGANIZ~A)
ORIENT이A)
p
PAC이12)
PAG~11)
PAN이11)
PAPER0(1)
PARD0N~4)
PAR。L~2)
PART0(-1 이
PASl(10)
PASINTA(A)
냉새
자주
왈( 8)
얼어나다
시월
눈(目)
-보다
일반사랍(대명사)
아저씨
∼라고생각하다
∼의의견을갖다
질서

조직하다
동쪽,동양
평화
지불하다
·。*
종이
용서하다
말하다
부분
지나가다
과거의
따자빼 ‘댐
?태현 }중」에
4
따 다 배쐐변 에 다 판다다다 ·r 했다
다 대다 다따 }핸째 싸 양 씨 빼 삽 관 a「-따 ‘이시하하때 ad댄하
챔빼잡햄뺑램햄輔網쩨빼뺨발캡뺑뼈캠챔總더햄램빼챔렌째문뺀뼈쩍한잃핵에 메 깨
띠 )찌 |베에 삐 때 뻐 뻐때뼈뼈뼈뻐 삐삐 때이뼈
낀빼빼뼈
l
m
세 히뻐 뼈α 쩨m- ”m 써매떠씨쩨때찌뼈 m
M
때m빠웬패뻐뻐 M띠애 이”N씨떼
찌찌씨뻐삐 )mmEW ””띠찌 q 삐α때에매O 뻐”빼띠끄페띠뻐떼따때때뻐따씨없깨띠태뻐의따뼈삐삐 %%MR씨빠W뻐 때@빠.
·쩨째%빠關짧빼縣뼈빼빼없뼈%-%때뼈뼈뼈뼈빠빼뻐뻐%뼈뼈때%-%M빠메 없빠빠짜
-할 권리가 있다
이야기하다
.르다
보고하다
%
REKOMEN머찌
RENKON찌1끽
REKT써A)
RESPEKT0(1 찌
RESP。ND~1)
RES깨6)
RICEV~4)
RIC쩌3)
RIDl(7)
RIGARD~2)
RILAT0(1이
RIMARK~6)
RIP。Zl(A)
RIVERO(A)
AOL'이12)
R。¥Pl(A)
RUG쩌A)
s
SABATO(A)
SAG쩌끼
SAL。NO(A)
SALTl(7)
SA LUTON(찌
SAM짜9)
SAN쩌6)
SAT.쩌11)
SCll(3)
~ENCO(A)
s티찌
SE!견2)
SEG0(1)
SEKA(12)
SEKRET。(9)
SEKV~10)
SE’이애T찌A)
SEMAJN이6)
SEN(3)
SEND~5)
SENT~B)
SEP(4)
SEPTEMBRO(A)
SERCl(3)
SERV~A)
SE일4)
Sl(4)
잉Dl(1)
SIGN’Fl(A)
SILENT이1 이
SIMIU애12)
SIMPL쩌1 이
SINJ。RO(S)
잉TUACI이제
SKRIBl(1)
SKRIBIT찌찌
s。L써4)
SOMERO(A).
s。N이12)
SOVAGA(B)
추천하다
만나다
똑바르다 · “
존경
대답하다
납다
받다 , .1:;1 t;‘ -
부유하다”웃다
‘ !’
쳐다보다
판계
주목하다
휴식하다

역할
부수다
융다
토요일
현명하다
살풍
뛰다
안녕하셰요
같다
건강하다
배부르다
알다
학문.과학
만약
그러나
의자
마르다
비밀
따르다
다옴의

없이
보내다
느끼다
얼곱( 7!)
구월
찾다
용사하다
여섯( 6)
자신{문업황조)
앉다
의미하다 ’
침묵
비슷하다
간단하다
써,남성
상황
쓰다
..... 인
혼자의,외륨다
여름
소리
야생의,사나운
SPEC<객씨 종휴. UZl(1 이 SPERT.쩌A) 사용하다 ,, ,.-,; -‘ : ,· ’z‘ 능숙하다 us。NO(A) 미국 ,
-- . i STAR ‘--- ‘'4) 서다 v STATO(A) 상태 - ‘- - - ·’‘ i ‘ !ν STRAT0(3) VAG。N。(9) 객차 - .‘ ', ’‘ · ' 거리 VAL。RA(A) 가치가r었다 SUB(6) 아래 VARMA(2) 따뜻하다1 、
SUBIT티n 갑자7) VEK1(11) ' ' •4';. ‘ ' 깨우다
suoq(.세 냥 ‘,: ‘ ’‘
VEN”SUFIC터3) 충운하다 '2) 오다“ · ‘ - - -----;- ·‘ SUK0(3) VENDl(S) 왈다 ‘! 증
VENDREDO(A’ SUKCESl(10) 금요일 ;· 성공하다 VENKl(A) 이기다.정복하다 SUK ER어'A) 힐탕 ‘ VEN。NT.SUN0(7J 쩌A) 다가옹 • 태양 VENT•이A) 바람
• ‘
SUP。Zl(A) 가정',;~디 VERDA( A) 푸르다(꿇) SUPE태'8) ∼보다위에 VER0(4) z」lλ.l , , SUPE태A} 위에,꼭대시에 VERKO(A) 저작(슐) • SUR(1) 위에 VESPER0(6) 저녁
s VESTl(6) 옷입다
않J뻐9) VETERO(A) 날씨 -인것 갈다 VETURl(S) (탈것으로)가다 ;?ANG~1 이 바꾸다
;?AT~2) 좋아하다 여행하다 Vl(1) 당신 ~(1 ) 그녀 VID1(2) 보다 용IP0(12) 배
VINO(S) 술 ~IR~A) 찢다
VINTRO(A) 겨울 STONO(A) 돌 VIR0(1 2) 남자 T
TABL0(1) VIVI(덴. 살다 탁자
씨ZAG0(3) 얼굴 TAG。(3) 냥, 일
VIZπl(A) 방문하다 TAMEN(8) 그럽에도불구하고 v。C0(4’ 목소리 TASKO(A) 일 v。Kl(에 부르다 TEO(에 차(겼) VOJ()(9) 길 TEATRO(l2) 학.낙장 VOJAG0(9) 여행 T타.ERO(A) 접시 VOL~2) 원하다 TEMP0(6) 시간 v。RTO(S) 낱말 ”1 TEN뼈) 잡다
TERO(A) 땅.토양.지구 z πROAISTql끽 폭력주의자
돌보다.걱정하다
、TERUR쩌6) 잔인하다ι z。RGl(6)
TIM ~8) 무서워하다
TIRl(12) 통끌하 다여 TR에3)
TRAKT~A) 취급하다
TRANKVIL어'4) 고요하다.평화흡다
TRANS(8) 넘어서
TR티'2) 아주, 매 우
TR1(4) 삼( 3)
TRINK~2) 아시다
TRO(l 이 ‘ 너무
TROVl(1 이 찾다
TU-!(8) 즉시
TUSl(1 2J 안지다
TUT쩌6) 전부의
u
UNIVERSA내1이 공풍으I. 세계의
UNU(3) 일 (l)
URBO(외 도시
UTIL깨'6) 유용하다
- 56 -
- -‘
-“ ‘‘·
1’--
、-
κ;
‘;1
.. ,
--
번역하고 나서 /tradukinte 그
청포도가 익어가고 뜨락 화분에 봉선화가 피는 철월입니다. 용선화 꽃이 지연 초록빛 열매
가 열린답니다. 초록의 언어 에스페란토의 써앗이 이 지구촌에 단단히 제 모습을 드러낸 칠
월의 하순입니다.
여기 이 책자는 에스페란토 운동이 가장 활발한 나라중의 하나인 유고슬라비아의 자그레브
에 있는 에스페란토 학자들이 만들어 일명 ‘자그레브방식’이라고 불리우는 것입니다. 이 책
자는 유고슬라비아를 비롯한 수많은 나라에서 연이어 출간되었습니다. 드디어 이제 한국과일
본에서도 수수한 차림으로 독자를 만나게 되었습니다. 이 책자의 원본은 자그레브의 국제문
화서비스기구 (lnternacia Kultura Seπo) 가 1986 년 영문판으로 발행한 것입니다.
특히 이 영문판은 세계직으로 유명한 언어학자이면서 에스페란티스토인 존 웰즈 (J 。hn Wells)
교수가 개작(改作)한 것으로 그의 탁월한 언어지식이 독자들에게는 시사하는 바가클것
으로 짐작됩니다. 역자는 원본에 충실하여 교재를 번역했으며, 더 나아가 독자의 효과적인 에
스페란토 학습을 위해 두 가지점을 보완했습니다.
첫째, 발음부문에 있어 우리말과 비교하여 제시하므로서 이해에 도움올 주고자 했으며, I
둘째, 원본의 에스페란토-영어사전 부분을 에스페란토-국어 사전으로 만들고, 이것을 국 ‘
어-에스페란토 사전의 방식으로 배열하였습니다. -
이 책이 번역된 동기는 일본의 유능한 젊은 에스페란티스토인 오노 타카오(小野隆夫)씨가 I
제 8 차 한 • 일 청년 에스페란토 세미나 (1989. 8. 요코하마)에서 이 책을 에스페란토 실력에 I
자신이 없는 한국인과 일본인 참가자들을 위한 초급 교재로 사용하자는 제의에서 시작되었
습니다. 즉 에스패란토를 좀 더 완전히 제것으로 만들고자 하는 양국의 젊은이들이 한 교실 !
에서 강의를 받기 위해선 동일한 교재의 한국어와 일본어의 번역본이 필요했던 것입니다. 그 I
래서 오노씨는 회화에 강점 을 둔 이 영문판 초급책의 한국어 번역을 제의해 왔고, 역자는 초
급 교육의 새로운 방향을 꾀하고자 번역을 기쁜 마음으로 맡았습니다. 또한 오노씨는 역자에 •
게 한국어 번역과 출판에 대한 권리를 기꺼이 넘겨 주었으며, 이 책자의 초판 발행에도 적지 I
않은 재정적 도웅을 주었습니다.
그리고 역자를 도와 번역원고를 끝까지 하나하나 읽고, 교열을 맡아준 이선애씨는 부산대
학교에서 국어국문학을 전공한 에스패 란티스토로 번역 원고를 우리말 답게 다듬는데 수고를 아
끼지 않았습니다. 위 두 분의 호의에 아주 특별한 감사를 드립니다.
한편 에스패란토가 무엇이며, 에스페란티스토는 어떠해야 하는가를 역자에게 몸소 가르쳐 •
주신 이종하 선생님, 박지홍 선생님과 허성, 박기완 둥 여러 선배님들에겐 이 책자의 발행이 I
후학의 조그마한 선물이 되었으연 합니다. 그리고 한국에스페란토 청년회에서 이 번역 초급 •
교재를 기꺼이 출판하겠다고 나서준최대석회장께도고마웅을 전합니다. 아울러 이 출판을위 -
해 개인적으로 발행비의 일부를 내신 부산의 여러 동료들에게도 감사함을 전합니다. I
또한 익숙치 않은 문자와 글씨를 정갈하게 식자 • 편집해준 동아전산(주)의 가족 여러분께 •
도 감사를 표하고자 합니다.
끝으로 독자 여러 분께 하고싶은 말씀은 날로 배워 익혀서 에스페란토 문화의 즐거웅을 만 fl
- 57 -
끽하시라는 것과, 한가지 일올 시작하면 십 년은 하고야 만다는 긴 안목을 가지고 일을 시작
하시라는 것입니다-
봉선화 꽃이지면 초록빛 열매가 열리듯이
이 교재가 독자 여러분이 걷는 에스패란토 첫 걸음에
단탄한 디덤돌이 되기를 바랍니다.
에스페란토를 아끼는 많은 동지들의 격려와 충고를 담은 제 2 판흘 기다리며 ---
~ 1989. 7. 26 어l스패란토발표 102 주년기념일에-
- 58 -
연산재에서
역자