2016년 8월 23일 화요일

Ekzercado de Zamenhof - 박기완 2003

SonoBakNum
151Patro kaj frato.아버지와 형
152Leono estas besto.사자는 짐승이다.
153Rozo estas floro kaj kolombo estas birdo.장미는 꽃이고 비둘기는 새다.
154La rozo apartenas al Teodoro.그 장미는 테오도르의 것이다.1누구것apartenas
155La suno brilas.태양이 빛난다.
156La patro estas sana.아버지께서는 건강하시다.
157La patro estas tajloro.아버지는 재봉사이시다.
261Infano ne estas matura homo.아이는 성숙한 인간이 아니다.
262La infano jam ne ploras.그 아이는 이제 더 울지 않는다.1
263La cxielo estas blua.하늘은 푸르다.
264Kie estas la libro kaj la krajono?그 책과 연필은 어디에 있는가?
265La libro estas sur la tablo, kaj la krajono kusxas sur la fenestro.그 책은 책상위에 있고, 그 연필은 창문틀위에 있다.
266Sur la fenestro kusxas krajono kaj plumo.창문틀 위에는 연필과 펜이 놓여 있다.1놓여있다.kusxas
267Jen estas pomo.여기 사과가 있다.여기 ~가 있다Jen estas ~
268Jen estas la pomo, kiun mi trovis.여기 내가 발견한 사과가 있다.
269Sur la tero kusxas sxtono.땅위에 돌이 놓여 있다.
371Leono estas forta.사자는 힘이 세다.
372La dentoj de leono estas akraj.사자의 이빨들은 날카롭다.
373Al leono ne donu la manon.사자에게 손을 주지 마라.
374Mi vidas leonon.나는 사자를 본다.
375Resti kun leono estas dangxere.사자와 함께 머무는 것은 위험하다.머물다동사원형 주어
376Kiu kuragxas rajdi sur leono?누가 감히 사자위에 탈 수 있는가?1용기있게 ~을 하다kuragxas raidi
377Mi parolas pri leono.나는 사자에 관해서 말한다.
481La patro estas bona.아버지께서는 좋으시다.
482Jen kusxas la cxapelo de la patro.여기 아버지의 모자가 놓여있다.
483Diru al la patro, ke mi estas diligenta.내가 부지런하다고 아버지께 말씀드려라.
484Mi amas la patron.나는 아버지를 사랑한다.
485Venu kune kun la patro.아버지와 함께 오너라.
486La filo staras apud la patro.아들은 아버지 곁에 서 있다.
487La mano de Johano estas pura.요한의 손은 깨끗하다.
488Mi konas Johanon.나는 요한을 안다.
489Ludoviko, donu al mi panon.루도비코야, 나에게 빵을 다오.
4810Mi mangxas per la busxo kaj flaras per la nazo.나는 입으로 먹고 코로 냄새맡는다.
4811Antaux la domo staras arbo.집 앞에 나무가 서 있다.
4812La patro estas en la cxambro.아버지께서는 방안에 계신다.
591La birdoj flugas새들이 난다.
592La kanto de la birdoj estas agrabla새들의 노래는 유쾌하다.
593Donu al la birdoj akvon, cxar ili volas trinki.새들에게 물을 주어라. 왜냐하면 그들이 물을 마시려 하기 때문이다.
594La knabo forpelis la birdojn.그 소년이 새들을 쫓아 버렸다.
595Ni vidas per la okuloj kaj auxdas per la oreloj.우리는 눈으로 보고 귀로 듣는다.
596Bonaj infanoj lernas diligente.착한 어린이들은 부지런히 배운다.
597Aleksandro ne volas lerni, kaj tial mi batas Aleksandron.알렉산더는 배우기를 원하지 않는다. 그래서 나는 알렉산더를 때린다.
598De la patro mi ricevis libron, kaj de la frato mi ricevis plumon.아버지로부터 나는 책을 받았고 형으로부터 나는 펜을 받았다.
599Mi venas de la avo, kaj mi iras nun al la onklo.나는 할아버지 댁으로부터 와서 지금 아저씨 댁으로 간다.
5910Mi legas libron.나는 책을 읽는다.
5911La patro ne legas libron, sed li skribas leteron.아버지께서는 책을 읽으시지 않으시고, 편지를 쓰신다.
6101Papero estas blanka.종이는 희다.
6102Blanka papero kusxas sur la tablo.흰 종이가 책상 위에 놓여 있다.
6103La blanka papero jam ne kusxas sur la tablo.그 흰 종이는 이제 더 이상 책상 위에 놓여 있지 않다.
6104Jen estas la kajero de la juna frauxlino.여기 그 젊은 아가씨의 공책이 있다.
6105La patro donis al mi dolcxan pomon.아버지께서 나에게 달콤한 사과를 주셨다.
6106Rakontu al mia juna amiko belan historion.나의 어린 친구에게 아름다운 이야기를 들려 주어라.
6107Mi ne amas obstinajn homojn.나는 고집스런 사람들을 좋아하지 않는다.
6108Mi deziras al vi bonan tagon, sinjoro!선생님, 저는 당신에게 좋은 날을 기원합니다. = 안녕하십시오, 선생님.
6109Bonan matenon!좋은 아침을 기원합니다. = 안녕하세요?
61010Gxojan feston! (mi deziras al vi)기쁜 잔치를 기원합니다.
61011Kia gxoja festo! (estas hodiaux)얼마나 기쁜 잔치인가! (오늘이)
61012Sur la cxielo staras la bela suno.하늘에는 아름다운 태양이 떠 있다.
61013En la tago ni vidas la helan sunon, kaj en la nokto ni vidas la palan hunon kaj la belajn stelojn.우리는 낮에 밝은 태양을 보고, 밤에는 흰 달과 아름다운 별들을 본다.
61014La papero estas tre blanka, sed la negxo estas pli blanka.종이는 아주 희다. 그러나 눈은 더 희다.
61015Lakto estas pli nutra, ol vino.우유는 포도주보다 더 영양가가 있다.
61016Mi havas pli fresxan panon, ol vi.내게는 너보다 더 신선한 빵이 있다.
61017Ne, vi eraras, jinjoro: via pano estas malpli fresxa, ol mia.아니오, 선생님은 틀렸습니다. 당신의 빵은 내 것보다 덜 신선합니다.
61018El cxiuj miaj infanoj Ernesto estas la plej juna.나의 모든 아이들 가운데 에르네스토가 가장 어리다.
61019Mi estas tiel forta, kiel vi.나는 너만큼 강하다.
61020El cxiuj siaj fratoj Antono estas la malplej sagxa.자신의 모든 형제들 가운데서 안톤이 가장 덜 현명하다. = 가장 현명하지 못하다. =X= 가장 현명하지는 않다.
7121Du homoj povas pli multe fari ol unu.두 사람은 한 사람보다 더 많이 할 수 있다.
7122Mi havas nur unu busxon, sed mi havas du orelojn.내게는 입이 단 하나 있으나, 귀는 둘이 있다.
7123Li promenas kun tri hundoj.그는 세마리의 개를 데리고 산책한다.
7124Li faris cxion per la dek fingroj de siaj manoj.그는 자기 손의 열 손가락으로 모든 것을 했다.
7125El sxiaj multaj infanoj unuj estas bonaj kaj aliaj estas malbonaj.그녀의 많은 아이들 가운데 몇몇은 착하고 몇몇은 못됐다.
7126Kvin kaj sep faras dek du.5 + 7 = 12
7127Dek kaj dek faras dudek.10 + 10 = 20
7128Kvar kaj dek ok faas dudek du.4 + 18 = 22
7129Tridek kaj kvardek kvin faras sepdek kvin.30 + 45 = 75
71210Mil okcent nauxdek tri.1893
71211Li havas dek unu infanojn.그에게는 열 한 명의 아이가 있다.
71212Sesdek minutoj faras unu horon, kaj unu minuto konsistas el sesdek sekundoj.60분은 한 시간을 만들고, 1분은 60초로 이루어져 있다.
71213Januaro estas la unua monato de la jaro, Aprilo estas la kvara, Novembro estas la dek-unua, Decembro estas la dek-dua.1월은 해의 첫째 달이고, 4월은 넷째, 11월은 열 한째, 12월은 열 둘째 달이다.
71214La dudeka (tago) de Februaro estas la kvindek-unua tago de la jaro.2월 20일은 해의 쉰 한째 날이다.
71215La sepan tagon de la semajno Dio elektis, ke gxi estu pli sankta, ol la ses unuaj tagoj.하나님은 주의 일곱째 날을 여섯 날보다 더 거룩한 것으로 선택하셨다.
71216Kion Dio kreis en la sesa tago?하나님은 여섯째 날에 무엇을 창조하셨는가?
71217Kiun daton ni havas hodiaux?오늘은 몇일입니까?
71218Hodiaux estas la dudek-sepa (tago) de Marto.오늘은 3월 27일이다.
71219Georgo Vasxington estis naskita la dudek-duan de Februaro de la jaro mil-sepcent-tridek-dua.조지 와싱턴은 1732년 2월 22일에 태어났다.
8141Mi havas cent pomojn.내게는 백개의 사과가 있다.
8142Mi havas centon da pomoj.내게는 사과 한 접이 있다.
8143Tiu cxi urbo havas milionon da logxantoj.이 시에는 백만의 인구가 있다.
8144Mi acxetis dekduon (aux dek-duon) da kuleroj kaj du dekduojn da forkoj.나는 한 타스의 숟가락과 두 타스의 포크를 샀다.
8145Mil jaroj (aux milo da jaroj) faras miljaron.천년은 miljaro이다.
8146Unue mi redonas al vi la monon, kiun vi pruntis al mi; due mi dankas vin por la prunto; trie mi petas vin ankaux poste prunti al mi, kiam mi bezonos monon.첫째 나는 당신에게 당신이 내게 빌려 주었던 돈을 돌려 드립니다. 둘째 나는 그 대출에 대해 당신께 감사를 드립니다. 셋째 후에 내가 돈이 필요할 때 당신이 다시 나에게 돈을 빌려 주시기를 나는 부탁합니다.
8147Por cxiu tago mi ricevas kvin frankojn, sed por la hodiauxa tago mi ricevis duoblan pagon, t.e. (=tio estas) dek frankojn.매일 나는 5프랑씩을 받았다. 그러나 오늘 나는 두 배의 삯, 즉 10프랑을 받았다.
8148Kvinoble sep estas tridek kvin.5 x 7 = 35
8149Tri estas duono de ses.3은 6의 반이다.
81410Ok estas kvar kvinonoj de dek.8은 10의 4/5이다.
81411Kvar metroj da tiu cxi sxtofo kostas naux frankojn; tial du metroj kostas kvar kaj duonon frankojn (aux da frankoj).이 천 4미터는 값이 9프랑이다. 따라서 2미터는 값이 4.5프랑이다.
81412Unu tago estas tricent-sesdek-kvinono aux tricent-sesdek-ses-ono de jaro.하루는 일년의 1/365 이거나 1/366 이다.
81413Tiuj cxi du amikoj promenas cxiam duope.이 두 친구는 늘 둘이서 함께 산책한다.
81414Kvinope ili sin jxetis sur min, sed mi venkis cxiujn kvin atakantojn.그들은 다섯이서 함께 내 위로 덮쳤으나 나는 다섯명의 공격자들을 모두 이겼다.
81415Por miaj kvar infanoj mi acxetis dek du pomojn, kaj al cxiu el la infanoj mi donis po tri pomoj.나의 네 아이들을 위하여 나는 사과 12개를 샀다. 그리고 그 아이들 각각에게 나는 사과 세개씩을 주었다.
81416Tiu cxi libro havas sesdek pagxojn; tial, se mi legos en cxiu tago po dek kvin pagxoj, mi finos la tutan libron en kvar tagoj.이 책은 60쪽이다. 그래서 만약 내가 매일 15쪽씩을 읽는다면 나는 나흘안에 그 책 전체를 끝낼 것이다.
9161Mi legas.나는 글을 읽는다.
9162Ci skribas (anstataux "ci" oni uzas ordinare "vi").너는 글을 쓴다. )"ci" 대신 보통 "vi"를 쓴다)
9163Li estas knabo, kaj sxi estas knabino.그는 소년이고 그녀는 소녀다.
9164La trancxilo trancxas bone, cxar gxi estas akra.그 칼은 잘 든다. 왜냐하면 그것은 날카롭기 때문이다.
9165Ni estas homoj.우리는 사람이다.
9166Vi estas infanoj.너희는 아이들이다.
9167Ili estas rusoj.그들은 러시아인들이다.
9168Kie estas la knaboj?그 소년들이 어디 있느냐?
9169Ili estas en la gxardeno.그들은 정원 안에 있다.
91610Kie estas la knabinoj?그 소녀들이 어디 있느냐?
91611Ili ankaux estas en la gxardeno.그들 역시 정원안에 있다.
91612Kie estas la trancxiloj?그 칼들이 어디 있느냐?
91613Ili kusxas sur la tablo.그것들은 책상 위에 놓여 있다.
91614Mi vokas la knabon, kaj li venas.나는 그 소년을 부르고 그는 온다.
91615Mi vokas la knabinon, kaj sxi venas.나는 그 소녀를 부르고 그녀는 온다.
91616La infano ploras, cxar gxi volas mangxi.그 아이는 운다. 왜냐하면 그는 먹고 싶기 때문이다.
91617La infanoj ploras, cxar ili volas mangxi.그 아이들은 운다. 왜냐하면 그들은 먹고 싶기 때문이다.
91618Knabo, vi estas negxentila.소년이여, 너는 무례하구나.
91619Sinjoro, vi estas negxentila.선생님, 당신은 무례하군요.
91620Sinjoroj, vi estas negxentilaj.선생님들, 당신들은 무례하군요.
91621Mia hundo, vi estas tre fidela.나의 개야, 너는 아주 충성스럽구나.
91622Oni diras, ke la vero cxiam venkas.사람들은 진실이 언제나 승리한다고 말한다.
91623En la vintro oni hejtas la fornojn.겨울에는 사람들이 화로를 땝니다.
91624Kiam oni estas ricxa (aux ricxaj), oni havas multajn amikojn.사람(들)이 부자일 때는 친구가 많다.
10181Li amas min, sed mi lin ne amas.그는 나를 사랑하지만 나는 그를 사랑하지 않는다.
10182Mi volis lin bati, sed li forkuris de mi.나는 그를 때리려 하였으나 그가 나로부터 달아나 버렸다.
10183Diru al mi vian nomon.내게 네 이름을 말하여라.
10184Ne skibu al mi tiajn longajn leterojn.내게 그렇게 긴 편지들을 써 보내지 말아라.
10185Venu al mi hodiaux vespere.오늘 저녁에 내게 오너라.
10186Mi rakontos al vi historion.나는 네게 역사를 이야기해 주겠다.
10187Cxu vi diros al mi la veron?너는 내게 그 진실을 말해 주겠니?
10188La domo apartenas al li.그 집은 그의 것이다.
10189Li estas mia onklo, cxar mia patro estas lia frato.그는 나의 아저씨이다. 왜냐하면 내 아버지가 그의 형이기 때문이다.
101810Sinjoro Petro kaj lia edzino tre amas miajn infanojn; mi ankaux tre amas iliajn (infanojn).페트로 씨와 그의 부인은 나의 아이들을 아주 사랑한다. 나 역시 그들의 아이들을 아주 사랑한다.
101811Montru al ili vian novan veston.그들에게 너의 새 옷을 보여 주어라.
101812Mi amas min mem, vi amas vin mem, li amas sin mem, kaj cxiu homo amas sin mem.나는 내 자신을 사랑하고, 너는 네 자신을 사랑하고 그는 그 자신을 사랑하며 모든 사람은 자기 자신을 사랑한다.
101813Mia frato diris al Stefano, ke li amas lin pli, ol sin mem.내 형은 그가 자신보다도 스테판을 더 사랑한다고 스테판에게 말했다.
101814Mi zorgas pri sxi tiel, kiel mi zorgas pri mi mem; sed sxi mem tute ne zorgas pri si kaj tute sin ne gardas.나는 내 자신을 돌보듯이 그녀를 돌본다. 그러나 그녀 자신은 자기 자신을 전혀 돌보지 않고 보호하지도 않는다.
101815Miaj fratoj havis hodiaux gastojn; post la vespermangxo miaj fratoj eliris kun la gastoj el sia domo kaj akompanis ilin gxis ilia domo.나의 형제들은 오늘 손님을 맞았습니다. 저녁식사 후에 내 형제들은 그 손님들고 ㅏ함께 자기 집에서 나가 그들의 집까지 그들을 동행했습니다.
101816Mi jam havas miaj cxapelon; nun sercxu vi vian.나는 내 모자를 벌써 찾았으니 이제 너는 네 것을 찾아라.
101817Mi lavis min en mia cxambro, kaj sxi lavis sin en sia cxambro.나는 내 방안에서 나를 씻었고 그녀는 자기 방안에서 자기 자신을 씻었다.
101818La infano sercxis sian pupon; mi montris al la infano, kie kusxas gxia pupo.그 아이는 자기 인형을 찾았다. 나는 그 아이에게 그의 인형이 어디에 놓여 있는지를 지시해 주었다.
101819Oni ne forgesas facile sian unuan amon.사람들은 자기의 첫 사랑을 쉽게 잊지 않습니다.
11201Nun mi legas, vi legas, kaj li legas; ni cxiuj legas.지금 내가 글을 읽고, 네가 글을 읽고 그리고 그가 글을 읽는다. 우리 모두 글을 읽는다.
11202Vi skribas, kaj la infanoj skribas; ili cxiuj sidas silente kaj skribas.네가 글을 쓰고 그 아이들도 글을 쓴다. 그들 모두 조용히 앉아서 글을 쓴다.
11203Hieraux mi renkontis vian filon, kaj li gxentile salutis min.어제 나는 당신의 아들을 만났는데 그는 예의바르게 나에게 인사를 했습니다.
11204Hodiaux estas sabato, kaj morgaux estos dimancxo.오늘은 토요일이고 내일은 일요일일 것이다.
11205Hieraux estis vendredo, kaj post-morgaux estos lundo.어제는 금요일이었고 모레는 월요일일 것이다.
11206Antaux tri tagoj mi vizitis vian kuzon kaj mia vizito faris al mi plezuron.사흘 전에 나는 네 사촌을 방문하였는데 나의 방문이 그에게 기쁨을 주었다.
11207Cxu vi jam trovis vian horlogxon?너는 네 시계를 이미 찾았느냐?
11208Mi gxin ankoraux ne sercxis; kiam mi finos mian laboron, mi sercxos mian horlogxon, sed mi timas, ke mi gxin jam ne trovos.나는 그것을 아직 찾아보지 않았다. 내가 일을 끝냈을 때 나는 나의 시계를 찾아보겠다. 그러나 아마도 그것을 찾지 못할 것 같아 두렵다.
11209Kiam mi venis al li, li dormis; sed mi lin vekis.내가 그에게 갔을 때 그는 자고 있었다. 그러나 나는 그를 깨웠다.
112010Se mi estus sana, mi estus filicxa.만약 내가 건강하다면 나는 행복할 텐데.
112011Se li scius, ke mi estas tie cxi, li tuj venus al mi.만약 그가 내가 여기 있다는 것을 안다면 그는 곧 내게로 올 것이다.
112012Se la lernanto scius bone sian lecionon, la instruanto lin ne punus.만약 학생이 자신이 배우는 것을 잘 안다면 선생님은 그를 벌하지 않았을 텐데.
112013Kial vi ne respondas al mi?너는 왜 내게 답하지 않느냐?
112014Cxu vi estas surda aux muta ?너는 귀가 먹었느냐 아니면 벙어리인가?
112015Iru for!저리 가거라
112016Infano, ne tusxu la spegulon!얘야, 거울을 건드리지 말아라.
112017Karaj infanoj, estu cxiam honestaj!사랑하는 아이들이여, 언제나 정직하여라.
112018Li venu, kaj mi pardonos al li.그를 오게 하여라. 그러면 내가 그를 용서해 주겠다.
112019Ordonu al li, ke li ne babilu.그가 시끄럽게 떠들지 않도록 그에게 명령하여라.
112020Petu sxin, ke sxi sendu al mi kandelon.그녀가 내게 초를 보내도록 그녀에게 부탁하여라.
112021Ni estu gajaj, ni uzu bone la vivon, cxar la vivo ne estas longa.우리는 즐거워하고 인생을 잘 활용하자. 왜냐하면 인생은 길지 않기 때문이다.
112022Sxi volas danci.그녀는 춤추고 싶어 한다.
112023Morti pro la patrujo estas agrable.조국 때문에 죽는다는 것은 유쾌한 일이다.
112024La infano ne cxesas petoli.그 아이는 장난을 멈추지 않는다.
12221Fluanta akvo estas pli pura, ol alvo stranta senmove.흐르는 물이 움직이지 않고 서 있는 물보다 더 깨끗하다.
12222Promenante sur la strato, mi falis.길에서 산책하면서 나는 넘어졌다.
12223Kiam Nikodemo batas Jozefon, tiam Nikodemo estas la batanto kaj Jozefo estas la batato.나코데모가 요제포를 때릴 때, 그때 니코데모는 때리는 사람이고 요제포는 맞는 사람이다.
12224Al homo, pekinta senintence, Dio facile pardonas.의도없이 죄를 지은 사람을 하나님은 수비게 용서해 주신다.
12225Trovinte pomon, mi gxin mangxis.사과를 발견하고 나서 나는 그것을 먹었다.
12226La falinta homo ne povis sin levi.그 떨어진 사람은 자신을 일으켜 세울 수 없었다.
12227Ne riprocxu vian amikon, cxar vi mem pli multe meritas riprocxon; li estas nur unufoja mensoginto dum vi estas ankoraux nun cxiam mensoganto.네 친구를 비난하지 말아라. 왜냐하면 너 자신이 더 비난받을 만하기 때문이다. 네가 아직도 항상 거짓말하는 사람인 반면 그는 단지 한 번 거짓말한 사람이다.
12228La tempo pasinta jam neniam revenos; la tempon venontan neniu ankoraux konas.지나간 시간은 결코 돌아오지 않는다. 아무도 앞으로 다가올 시간은 모른다.
12229Venu, ni atendas vin, Savonto de la mondo.오소서, 구세주여, 우리는 당신을 기다립니다.
122210En la lingvo "Esperanto" ni vidas la estontan lingvon de la tuta mondo.에스페란토어에서 우리는 전 세계의 미래의 언어를 본다.
122211Auxgusto estas mia plej amata filo.아우구스토가 나의 가장 사랑하는 아들이다.
122212Mono havata estas pli grava ol havita.지금 가진 돈이 전에 가졌던 것보다 더 중요하다.
122213Pasero kaptita estas pli bona, ol aglo kaptota.잡힌 참새가 잡히려는 독수리보다 더 좋다.
122214La soldatoj kondukis la arestitojn tra la stratoj.군인들은 그 체포된 사람들을 거리를 통해 끌고 갔다.
122215Li venis al mi tute ne atendite.그는 전혀 뜻 밖에 내게로 왔다.
122216Homo, kiun oni devas jugxi, estas jugxoto.재판을 받을 사람은 jugxoto 이다.
13241Nun li diras al mi la veron.지금 그는 나에게 진실을 말한다.
13242Hieraux li diris al mi la veron.어제 그는 나에게 진실을 말하였다.
13243Li cxiam diradis al mi la veron.그는 항상 나에게 진실을 말하곤 했다.
13244Kiam vi vidis nin en la salono, li jam antaux diris al mi la veron (aux li estis dirinta al mi la veron).네가 그 방안에서 우리를 보았을 때, 그는 벌써 그 전에 나에게 그 진실을 말하였다. (혹은, 그가 나에게 그 진실을 말하고 난 뒤였다)
13245Li diros al mi la veron.그는 나에게 그 진실을 말할 것이다.
13246Kiam vi venos al mi, li jam antaux diros al mi la veron (aux li estos dirinta al mi la veron; aux antaux ol vi venos al mi, li diros al mi la veron).네가 나에게 올 때, 그는 벌써 그 전에 나에게 그 진실을 말할 것이다. (혹은, 그는 나에게 그 진실을 말하고 나 있을 것이다, 혹은 네가 나에게 오기 전에 그는 나에게 그 진실을 말할 것이다)
13247Se mi petus lin, li dirus al mi la veron.만약 내가 그에게 청한다면, 그는 내게 그 진실을 말할 텐데
13248Mi ne farus la eraron, se li antaux dirus al mi la veron (aux se li estus dirinta al mi la veron).만약 그가 미리 나에게 그 진실을 말하였더라면 (혹은, 만약 그가 나에게 그 진실을 말하고 난 뒤였더라면), 나는 그 실수를 저지르지 않았을 텐데.
13249Kiam mi venos, diru al mi la veron.내가 올 때, 나에게 그 진실을 말하여라.
132410Kiam mia patro venos, diru al mi antauxe la veron (aux estu dirinta al mi la veron)내 아버지께서 오실 때, 나에게 미리 그 진실을 말하여라 (혹은, 나게게 그 진실을 말하고 나 있어라)
132411Mi volas diri al vi la veron.나는 네게 그 진실을 말하고자 한다.
132412Mi volas, ke tio, kion mi diris, estu vera (aux mi volas esti dirinta la veron)나는 내가 말한 그것이 진실이기를 바란다. (혹은, 나는 진실을 말했기를 바란다)
14251Mi estas amata.나는 사랑받고 있다.
14252Mi estis amata.나는 사랑받고 있었다.
14253Mi estos amata.나는 사랑받고 있을 것이다.
14254Mi estus amata.나는 사랑받고 있을 텐데
14255Estu amata.사랑받아라
14256Esti amata.사랑받는 것, 사랑받을 것
14257Vi estas lavita.너는 씻겨져 있다.
14258Vi estis lavita.너는 씻겨져 있었다.
14259Vi estos lavita.너는 씻겨져 있을 것이다.
142510Vi estus lavita.너는 씻겨져 있을 텐데.
142511Estu lavita.씻겨져 있어라.
142512Esti lavita.씻겨져 있는 것, 씻겨져 있을 것
142513Li estas invitota.그는 초대받으려 한다.
142514Li estis invitota.그는 초대받으려 했다.
142515Li estos invitota.그는 초대받으려 할 것이다.
142516Li estus invitota.그는 초대받으려 할 텐데.
142517Estu invitota.초대받아라.
142518Esti invitota.초대받는 것, 초대받을 것.
142519Tiu cxi komercajxo estas cxiam volonte acxetata de mi.이 상품은 항상 나에 의해 기꺼이 구입된다.
142520La surtuto estas acxetita de mi, sekve gxi apartenas al mi.그 외투는 나에 의해 구입되었다. 따라서 그것은 나의 것이다.
142521Kiam via domo estis konstruata, mia domo estis jam longe konstruita.네 집이 건축되고 있었을 때, 나의 집은 벌써 오랫동안 건축되어져 있었다.
142522Mi sciigas, ke de nun la sxuldoj de mia filo ne estos pagataj de mi.나는 이제부터는 내 아들의 빚이 나에 의해 지불되지 않으리라는 것을 알린다.
142523Estu trankvila, mia tuta sxuldo estos pagita al vi baldaux.진정하여라. 나의 모든 빚이 네게 곧 지불될 것이다.
142524Mia ora ringo ne estus nun tiel longe sercxata, se gxi ne estus tiel lerte kasxita de vi.만약 내 금반지가 너에 의해 그렇게 교묘하게 숨겨지지 않았다면, 그것이 지금 그렇게 오랫동안 찾아지지는 않았을 텐데.
142525Laux la projekto de la ingxenieroj tiu cxi fervojo estas konstruota en la dauxro de du jaroj; sed mi pensas, ke gxi estos konstruata pli ol tri jarojn.기사들의 계획에 따르면 이 철도는 2년 동안에 건설되려고 하고 있다. 그러나 나는 그것이 3년 이상 건설되고 있을 것이라 생각한다.
142526Honesta homo agas honeste.정직한 사람은 정직하게 행동한다.
142527La pastro, kiu mortis antaux nelonge (aux antaux nelonga tempo), logxis longe en nia urbo.얼마 전에 죽은 그 신부는 오랫동안 우리 시에 살았다.
142528Cxu hodiaux estas varme aux malvarme?오늘은 덥느냐 춥느냐?
142529Sur la kameno inter du potoj staras fera kaldrono; el la kaldrono, en kiu sin trovas bolanta akvo, eliras vaporo; tra la fenestro, kiu sin trovas apud la pordo, la vaporo iras sur la korton.벽난로 위 두 항아리 사이에 쇠 솥이 서 있다. 끓는 물이 들어 있는 그 솥에서 김이 나온다. 문 옆에 있는 창문을 통하여 그 김은 뜰 위에로 간다.
15261Kie vi estas?너는 어디에 있느냐?
15262Mi estas en la gxardeno.나는 정원 안에 있다.
15263Kien vi iras?너는 어디로 가느냐?
15264Mi iras en la gxardenon.나는 정원 안으로 간다.
15265La birdo flugas en la cxambro (=gxi estas en la cxambro kaj flugas en gxi)그 새는 방안에서 날고 있다. (그것은 방안에 있으며 그 안에서 난다)
15266La birdo flugas en la cxambron (=gxi estas ekster la cxambro kaj flugas nun en gxin)그 새는 방안으로 날아 간다. (그것은 방 밖에 있으며 지금 그 안으로 날아 간다)
15267Mi vojagxas en Hispanujo.나는 스페인 안에서 여행한다.
15268Mi vojagxas en Hispanujon.나는 스페인 안으로 여행해 들어 간다.
15269Mi sidas sur segxo kaj tenas la piedojn sur benketo.나는 의자 위에 앉아서 발을 벤치 위에 얹어 놓았다.
152610Mi metis la manon sur la tablon.나는 손을 책상 위에 얹었다.
152611El sub la kanapo la muso kuris sub la liton, kaj nun gxi kuras sub la lito.긴 안락의자 밑으로부터 새앙쥐가 뛰어 나와서 침대 밑으로 달려 들어갔다. 그리고 지금 그것은 침대 밑에서 달리고 있다.
152612Super la tero sin trovas aero.땅위에 공기가 있다.
152613Anstataux kafo li donis al mi teon kun sukero, sed sen kremo.커피 대신 그는 나에게 설탕은 타고 크림은 타지 않은 차를 주었다.
152614Mi staras ekster la domo, kaj li estas interne.나는 집 밖에 서 있고 그는 안에 있다.
152615En la salono estis neniu krom li kaj lia fiancxino.그 방안에는 그와 그의 약혼녀를 제외하고는 아무도 없다.
152616La hirundo flugis trans la riveron, cxar trans la rivero sin trovis aliaj hirundoj.그 제비는 강 건너로 날아갔다. 왜냐하면 강 건너에는 다른 제비들이 있기 때문이다.
152617Mi restas tie cxi laux la ordono de mia estro.나는 내 대장의 명령에 따라 여기에 남아 있다.
152618Kiam li estis cxe mi, li staris tutan horon apud la fenestro.그가 내 집에 있었을 때, 그는 온 종일 창 옆에 서 있었다.
152619Li diras, ke mi estas atenta.그는 내가 조심스럽다고 말한다.
152620Li petas, ke mi estu atenta.그는 나에게 조심하라고 부탁한다.
152621Kvankam vi estas ricxa, mi dubas, cxu vi estas felicxa.비록 네가 부유하지만 나는 네가 행복한지 의심스럽다.
152622Se vi scius, kiu li estas, vi lin pli estimus.만약 네가 그가 누구인지 알았더라면 너는 그를 더 존경하였을텐데
152623Se li jam venis, petu lin al mi.그가 벌써 왔으면, 내게로 청해 오너라.
152624Ho, Dio! Kion vi faras!아, 하나님! 무슨 일이십니까!
152625Ha, kiel bele!아, 정말 아름답구나!
152626For de tie cxi!여기서 꺼져!
152627Fi, kiel abomene!어휴, 밥맛없어!
152628Nu, iru pli rapide!자, 더 빨리 가거라!
111Unu vidvino havis du filinojn. La pli maljuna estis tiel simila al la patrino per sia karaktero kaj vizagxo, ke cxiu, kiu sxin vidis, povis pensi, ke li vidas la patrinon; ili ambaux estis tiel malagrablaj kaj tiel fieraj, ke oni ne povis vivi kun ili. La pli juna filino, kiu estis la plena portreto de sia patro laux sia boneco kaj honesteco, estis krom tio unu el la plej belaj knabinoj, kiujn oni povis trovi.한 과부에게 두 딸이 있었습니다. 큰 딸은 그 성격과 얼굴 모습에 있어 그 어머니를 아주 닮았기 때문에 그녀를 보는 사람은 모두 마치 그 어머니를 보는 것처럼 생각할 수 있었습니다. 그들은 둘 다 너무 불친절하고 교만하여서 사람들이 그들과 함께 살 수 없었습니다. 그 작은 딸은 착함과 정직함에 있어 그 아버지를 쏙 빼닮았으며 게다가 사람들이 찾아볼 수 있는 가장 아름다운 소녀들 가운데 하나였습니다.
131Cxar cxiu amas ordinare personon, kiu estas simila al li, tial tiu cxi patrino varmege amis sian pli maljunan filinon, kaj en tiu sama tempo sxi havis teruran malamon kontraux la pli juna. Sxi devigis sxin mangxi en la kuirejo kaj laboradi sencxese, Inter aliaj aferoj tiu cxi malfelicxa infano devis du fojojn en cxiu tago iri cxerpi akvon en tre malproksima loko kaj alporti domen plenan grandan krucxon.

댓글 없음:

댓글 쓰기